3. den otevřených dveří – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

3. den otevřených dveří

1. 1. 2022
Michael Kalista

27. ledna

Těšit se můžete na všechny naše laboratoře, které Vám představí učitelé, absolventi i studenti.

POZOR! NOVÁ PRAVIDLA PRO VSTUP!
V souvislosti s nově platícím nouzovým stavem vstoupily v platnost přísnější nařízení pro vstup do budovy. Najdete je na konci tohoto příspěvku. Děkujeme za respektování.

Do budovy Vás vpustíme pouze po prokázání bezinfekčnosti „ON“ (certifikát – očkování, nemoc), ale pak už můžete takřka kamkoliv a ptát se na cokoliv.

Toto je oficiální formulář k registraci návštěvníku ke dni otevřených dveří Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia. Jeho vyplnění je nezbytné, abychom vzhledem k pandemickým opatřením byli schopni celou akci uspořádat prezenčně.

KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ NÁVŠTĚVNÍK MUSÍ BÝT PRO VSTUP DO BUDOVY REGISTROVÁN.

Každý návštěvník se hlásí právě k jednomu termínu prohlídky.
Program prohlídky:

  • 40 minut projev ředitele
  • 5 minut organizace do skupin pro prohlídku
  • 45 minut prohlídka školy
    Prohlídka může být (dle rozhodnutí návštěvníka) kratší, nikoliv však delší.

REGISTRACE:

14:00 – 15:30

14:45 – 16:15

15:30 – 17:00

16:15 – 17:45

17:00 – 18:30

17:45 – 19:15

18:30 – 20:00


Vzhledem k povaze akce platí pravidlo ON

Tzv. pravidlo ON – pro umožnění vstupu je nutné mít 14 dnů po druhé dávce očkování (nebo dávce Janssenu), doložit prodělání onemocnění před max. 180 dny, pro několik výjimek pak lze pro vstup využít negativní výsledek PCR testu ne starší 72 hod.

Dle bodu II/17 se omezuje:

vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo účast osob na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto krizovým opatřením, tak, že osoby musí splňovat následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o

i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo

ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo

b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni 10 prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 )
za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát
o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.