Nahlížení do spisu

6. 5. 2021
Jakub Karafiát

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM

Preslova 25, Praha 5, 150 21

Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí (podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Vyřizuje: Mgr. Nechanický, V Praze dne 6. května 2021

Jako účastníku řízení ve věci přijetí ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Smíchovská střední průmyslová škola, vedeného pod sp. zn. Registrační číslo uchazeče, Vám sdělujeme, že bylo ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Této možnosti můžete využít dne 20. května 2021 od 10,00 do 12,00 h, v budově školy Smíchovská střední průmyslová škola, Preslova 25, Praha 5, kancelář číslo 217.

Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte v pracovní dny na telefonním čísle 257 320 533 od 8,00 do 13,00 h (Mgr. Nechanický).

V podkladech není rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu.

Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.

Ing. Radko Sáblík v. r. (ředitel školy)

  • Upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu, předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.
  • Současně na vrátnici školy musí účastník řízení doložit negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS – CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených v posledních 2 dnech nebo doložit potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní nebo doložit certifikát o očkování (musí uplynout 14 dní po druhé dávce).