Změny v ŠVP IT

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE


Od školního roku 2019/2020 dochází k viditelným změnám ve školním vzdělávacím programu pro obor vzdělávání Informační technologie. Nejde o náhlé rozhodnutí, naopak. V minulých letech již byly přesunuty některé předměty do prvního či druhého ročníku, aby studenti získali hutný základ, na který budou moci navázat v ročníku třetím a čtvrtém.

Snahou je co nejlépe rozvíjet talent studentů a zároveň jim poskytnout obecné vzdělání, které budou muset dále doplňovat po celý svůj další profesní život, neboť celoživotní vzdělávání v oboru Informačních technologií je již nyní nutností a v čase tato skutečnost bude jenom posilovat.

Student si potřebuje ze střední školy kromě odborných znalostí odnést i další dovednosti, především schopnost se učit, což je rozdílný pojem od našprtat se na písemku, schopnost pracovat s odbornými texty, tutoriály, odbornými fóry, a neustále objevovat a doučovat se nové věci. Potřebuje také umět pracovat v týmu, v lepším případě schopnost pracovní tým vést. O schopnosti analyzovat problémy, navrhovat varianty řešení, vybírat ty nejvhodnější a ty poté realizovat, ani nemluvě. Také potřebuje umění dobré argumentace, prezentace a podobně. K tomu všemu směřují tyto změny.

Zároveň chceme vychovávat studenty tak, aby se neučili být pouze „zaměstnanci“, ale aby měli touhu zakládat své firmy, živnosti, dávat práci jiným, realizovat své vlastní nápady. Stvořit si pro jejich realizaci vhodný tým. Proto třeba přibývá předmět „Výchova k podnikání“, proto jsou posíleny hodiny na Studentský či Maturitní projekt.

Volba dalšího směřování zároveň posiluje zodpovědnost studentů za své vzdělávání. Studenti musí pochopit, proč se vlastně učí, proč mají hledat vnitřní motivaci ke svému odbornému i osobnostnímu růstu. Rovněž je nutné podporovat zájem studentů rozvíjet svůj talent, a každý nějaký talent má, jen ho někteří doposud nestačili objevit.

Stručný popis změn:

MVOP – Maturitní výběrový odborný předmět


bude v rozsahu 3 hodiny ve třetím a 4 hodiny ve čtvrtém ročníku v maximálním počtu 17 studentů, student si ho volí na konci druhého ročníku.

DVOP – Doplňkový výběrový odborný předmět


bude v rozsahu 2 hodiny ve třetím a 3 hodiny ve čtvrtém ročníku v maximálním počtu 17 studentů, student si ho volí na konci druhého respektive třetího ročníku, podporuje či rozšiřuje tím svou odbornost.

ITP – Předmět IT v praxi


je předmětem maturitním, procvičují, opakují a rozšiřují se v něm znalosti a dovednosti ze všech oblastí IT, které jsou potřebné pro běžnou praxi. Je vyučován v rozsahu 2 hodiny ve třetím a 2 hodiny ve čtvrtém ročníku v maximálním počtu 17 studentů.

VYPO – Předmět Výchova k podnikání


je nově zavedený předmět v celé třídě ve třetím ročníku, cílem je podporovat podnikavost studentů, zájem o tuto oblast, schopnost se v této problematice orientovat, založit si svůj vlastní Startup apod.

STP – Předmět Studentský projekt


bude posílen o jednu hodinu, třída se nově bude dělit na polovinu, garant se tak bude starat maximálně o 17 studentů. Jednotlivé projektové skupiny (výjimečně jednotlivci) mají své odborné konzultanty, studenti budou ve dvou hodinách týdně mohou na projektu pracovat, ale také musí před garantem prezentovat své dílčí výstupy. Nově tedy kopíruje používaný model v předmětu Maturitní projekt.

MAP – předmět Maturitní projekt


bude posílen o jednu hodinu, třída je již tradičně dělena na polovinu, garant se stará o maximálně 17 studentů. Jednotlivé projektové skupiny (výjimečně jednotlivci) mají své odborné konzultanty, studenti ve třech hodinách týdně mohou na projektu pracovat, ale také musí před garantem prezentovat své dílčí výstupy. Svou práci obhajují u maturitní zkoušky.


PŘEHLED nabídnutých MVOP pro školní rok 2019/2020

Studenti si z osmi nabízených MVOP v anketě vyberou sedm MVOP, které se ve školním roce 2019/2020 budou realizovat. Do konce června 2019 se pak k jednotlivým MVOP přihlásí, výběr provádí podle kritérií schválených ředitelem příslušní vyučující. Součástí výběru může být předložení vlastní práce, zohlednění již vykonané práce v daném oboru a vždy osobní bodovaný pohovor se zájemcem.

1). Vývoj her a virtuální realita – učitel Igor Žmajlo

Studenti získají schopnosti začít s vývojem svých vlastních her. Během výuky bude využívána Laboratoř virtuální a rozšířené reality v učebně 301 (Studio 301) a pro samotný vývoj herní enginy Unity a Unreal. Součástí předmětu bude pochopitelně programování speciálních efektů a využívání virtuální reality. V průběhu předmětu bude poskytována podpora studentům, kteří již pracují či začnou pracovat na vlastních projektech v daném oboru.

2). Webové aplikace – učitel Marek Kejda

Tento MVOP volně navazuje na předmět WBA ze druhého ročníku a prohlubuje znalosti v oblasti komplexního vývoje internetových stránek. V neposlední řadě bude kladem důraz na kybernetickou bezpečnost, tedy především ochranu internetových aplikací proti nežádoucím únikům dat či penetracím zdrojových kódů.

3). Multimédia – učitel Jaroslav Zápotocký

Studenti se budou zabývat rastrovou a vektorovou grafikou, 3D polygonovým modelováním, animací, preprodukcí a postprodukcí v oblasti audia i videa.

4). Autodesk Inventor

Předmět naváže na znalosti z oblasti SW AutoCAD pro modelování v programu Autodesk Inventor, celosvětově využívaného software k návrhům produktů, vizualizací i simulací. Rovněž se studenti budou do hloubky zabývat následným 3D tiskem. Součástí předmětu je i aplikace nástrojů v Inventor Studio.

5). Technologie chytrých domů a měst – učitel Jan Tesař

Studenti se budou zabývat problematikou chytrých domů a konceptů Smart Cities, vyhodnocování konkrétních dat, i ve spolupráci s laboratoří Centra města budoucnosti Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT či Technologického institutu v Písku. Prakticky si v Laboratoři IoT v chytrém domě vyzkouší programování řídících jednotek, ovládání jednotlivých prvků. Na konci předmětu budou schopni navrhnout a zrealizovat koncepci chytrého domu. K předmětu se vztahuje možnost získání několika certifikátů.

6). Programování a vývoj aplikací – učitel Pavel Švec

Předmět nabízí studentům prohloubení znalostí získané v předchozích dvou ročnících, seznámí se s programováním v grafickém prostředí WFA a vývojářským prostředím Xamarin Forms, které jim umožní programovat aplikace pro mobilní platformy iOS a Android. Studenti získají základy pro obecné vedení projektu. Většinu času budou studenti pracovat samostatně a vyučovací hodiny budou mít převážně formu konzultací a výpomoci.

7). Počítač. systémy a umělá inteligence – učitelé Radek Lochman a Martin Koňařík

Studenti získají znalosti pro návrh hardware a software několika architektur počítačových systémů, ve čtvrtém ročníku na něj navazuje umělá inteligence, kde studenti získají znalosti o programování AI ve hrách, neuronových sítích i dalších podoborech umělé inteligence.

8). Programování v C= – vyučující Olga Kaiferová

Studenti pokračují v předmětu PVA z prvního a druhého ročníku, tento programovací jazyk dále rozvíjejí. V obou ročnících bude ročníkový projekt a malá obhajoba.

UČEBNÍ PLÁN - OBOR INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

PŘEDMĚT

zkratka

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

CJL

3

3

3

3

12

Anglický jazyk

ANG

3

3

3

3

12

Občanská výchova

ONA

1

2

1

4

Dějepis

DEJ

2

1

3

Matematika

MAT

4

4

4

5

17

Fyzika

FYZ

2

2

3

7

Chemie - ekologie

CHE

2

2

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

Prezentační dovednosti

PDO

2

2

4

Webové aplikace

WBA

2

2

Grafické systémy a modelování

GSM

3

3

Hardware

HAR

2

3

5

Ekonomika

EKO

1

2

3

Elektrotechnika

ELE

2

2

Praktická cvičení

PCV

3

3

6

Technické kreslení

TEK

2

2

Programování a vývoj aplikací

PVA

2

2

4

Počítačové sítě

PSI

2

2

4

Výchova k podnikání

VYPO

2

2

Právo

PRA

1

1

IT v praxi

ITP

2

2

4

Studentský projekt

STP

2

2

Maturitní projekt

MAP

3

3

Výběrový odborný předmět 1

MVOP

3

4

7

Výběrový odborný předmět 2

DVOP

2

3

5

Odborný seminář

OSE

2

2

4

Celkem

33

33

31

31

128

Poznámky k předmětům:

  • MVOP a ITP jsou maturitními předměty.
  • MVOP a DVOP jsou dělené přes třídy.
  • OS je dělený v rámci každé třídy, studenti se domluví v rámci své třídy.
  • STP a MP jsou dělené v rámci třídy.


OS – odborný seminář
– studenti si z nabídek seminářů vyberou dvě, které dané třídě budou nejvíce vyhovovat, tyto semináře budou vždy vyučovány v polovině třídy. Jde o třetí možnost volby. K tomu je nutné ještě započítat volbu témat pro Studentský a Maturitní projekt.