Školská rada

Školská rada SSPŠ byla zřízena v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb.

Aktuální složení Školské rady je vyvěšeno v přízemí školy.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SSPŠ – 2021

V souladu se zák. 561/2004 Sb. byla při SSPŠ zřízena školská rada (ŠR). V tomto roce skončí funkční období stávajících členů ŠR a je nutné zvolit novou školskou radu. Pro přípravu voleb do ŠR jmenoval ředitel SSPŠ přípravný výbor ve složení: Ing. Yveta Scharnaglová, Ing. Zuzana Cimlerová, Mgr. Alice Musilová

Volby proběhnou následovně:

Volba členů ŠR za pedagogy

  • voleni budou dva členové
  • návrhy kandidátů může podat každý pedagog SSPŠ. Písemné návrhy se předávají do sekretariátu ředitele školy do 6.9.2021 do 12.00 h. Každý návrh obsahuje max. dva kandidáty + jméno + podpis navrhovatele + souhlas + podpis navrhovaného kandidáta
  • kandidátní listina bude zveřejněna 6.9.2021 ve 12.30.
  • volby se uskuteční 5.10.2021. Volební lístky budou k dispozici ve volební místnosti.

Volba členů ŠR za zákonné zástupce a zletilé žáky

  • voleni budou dva členové
  • návrhy kandidátů může podat každý zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák SSPŠ. Písemné návrhy se předávají do sekretariátu ředitele školy do 6.9.2021 do 12.00 h. Každý návrh obsahuje max. dva kandidáty + jméno + podpis navrhovatele + souhlas + podpis navrhovaného kandidáta. V případě návrhu zletilého žáka musí být uvedena jeho třída, v případě návrhu zákonného zástupce musí být uvedeno např.: „Karel Nováček, otec Jany Svobodové z 2.A“.
  • kandidátní listina bude zveřejněna 6.9.2021 ve 12.30
  • volby se uskuteční 5.10.2021. Voleb se mohou zúčastnit zákonní zástupci neplnoletých žáků a plnoletí studenti. Každý volič musí být schopen prokázat se občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Volební lístky budou k dispozici ve volební místnosti.

    S případnými dotazy týkajícími se voleb do ŠR se můžete obracet na: dita.binderova@ssps.cz