Spolek rodičů – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Spolek rodičů

Spolek rodičů Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia

Roční členský příspěvek:
1 000,- Kč

Kontaktní osoba:
předseda spolku Martin Mosinger – mm[zavináč]bdtel.cz

Členem Spolku se stává každý z rodičů studentů školy, který na příslušný školní rok zaplatí členský příspěvek, který byl od školního roku 2019/20 rozhodnutím členské schůze Spolku 31.1.2019 stanoven na 1000,- Kč. Spolek je samostatný právní subjekt se svými stanovami a rozpočtem. O takto vybraných financích rozhodují výhradně rodiče-členové Spolku (dříve Rady) rodičů, škola může pouze nějaký výdaj doporučit či požádat o podporu pro studenty.

Spolek (Rada) rodičů podporuje finančně aktivity studentů v jejich volném čase, financuje vybavení a provoz Studentského klubu, hudební zkušebny, stanovuje věcné odměny studentům za vyznamenání, reprezentaci školy, úspěchy například v olympiádách z matematiky atd., přispívá na některé exkurze či zájezdy, většinou dle přednesených požadavků zástupců studentů či školy. Rovněž organizuje Maturitní ples školy. Protože byly poslední dva jeho ročníky ziskové, Spolek rodičů mohl významným způsobem obnovit hardwarové vybavení Studentského klubu. Viz níže – realizované projekty nové Herny a Studovny v hodnotě cca přes 300.000 Kč, audiostudio v hodnotě přes 170.000 Kč, apod.

Konkrétní požadavky na příspěvky z rozpočtu Spolku (Rady) rodičů se soustřeďují a podávají u paní Valčevské v sekretariátu vedení školy v 1.patře.

Fyzické schůze Spolku (Rady) rodičů se konají zpravidla vždy hodinu před konáním rodičovských schůzek všech ročníků v zasedací místnosti školy, musí to být oznámeno minimálně 20 dní předem prostřednictvím pozvánky na rodičovské schůzky. Těchto schůzí se pravidelně zúčastní zvolení představitelé Spolku (Rady) rodičů, předseda Studentské rady, správci Studentského klubu, ředitel školy, asistentka ředitele školy pro studentskou agendu. Přijít ale může i kdokoli z rodičů či studentů – nečlenů Spolku (Rady) rodičů, pokud má zájem se jednání zúčastnit či má zájem přednést svůj požadavek, připomínku, stížnost.

Jednání Spolku (Rady) rodičů trvají od půl do jedné hodiny a jsou velmi otevřená. Ředitel podává stručnou písemnou i ústní informaci o událostech za minulé období i výhled do nejbližšího období. Odpovídá na dotazy týkající se organizace chodu školy i pedagogického procesu.

Dle nově schválených Stanov projednává Spolek (Rada) rodičů aktuální otázky, především požadavky na konkrétní příspěvky z prostředků Spolku (Rady) rodičů i per rollam, tj. elektronickým hlasováním. Požadavek na vyjádření stanoviska bude všem členům Spolku (Rady) rodičů rozeslán na elektronickou adresu, kterou mají uvedenu jako kontaktní pro školní evidenci. O předmětu hlasování bude vyvěšena informace na stránkách školy – Spolku (Rady) rodičů minimálně dvacet dní před termínem, ke kterému bude třeba hlasovat, spolu s přístupem na adresu hlasování atd. Na webových stránkách Spolku (Rady) rodičů je po skončení hlasování zveřejněn výsledek hlasování a zápis. Kontrolu správnosti vyhodnocení hlasování provádí jednak Kontrolní komise, jednak každý člen Spolku (Rady) rodičů má právo nahlédnout do dokumentace hlasování, a to po domluvě s příslušným členem výboru, který měl toto hlasování na starosti.