Kritéria přijímacího řízení

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ve všech oborech vzdělání, které nabízí Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, se budou konat jednotné přijímací zkoušky, které zajišťuje organizace CERMAT. Jejich váha a další části přijímací zkoušky pro jednotlivé obory, jsou popsány níže.

Vlastní školní testy a bodované pohovory je třeba chápat jako snahu školy dát uchazečům co možná největší prostor, aby mohli prokázat svou kvalitu, své dovednosti, své aktivity a zájmy, což jednotné přijímací testy neumožňují. Nejsou tedy další překážkou, ale naopak službou pro uchazeče, snahou co nejvíce spravedlivě a komplexně zhodnotit daného jednotlivce, jeho studijní předpoklady, jeho vnitřní motivaci se vzdělávat.

 • Do oboru vzdělání Informační technologie bude přijato 90 uchazečů (3 třídy).
 • Do pilotního ověřování oboru vzdělání Informační technologie – Kybernetická bezpečnost bude přijato 30 uchazečů (1 třída).
 • Do oboru vzdělání Gymnázium bude přijato 30 uchazečů (1 třída).

CO BUDE HODNOCENO PRO JEDNOTLIVÉ OBORY VZDĚLÁNÍ?

Obor vzdělání Informační technologie, kód 18-20-M/01
 • jednotné přijímací zkoušky, váha 74%
 • školní test studijních předpokladů z oblasti ICT, váha 20%
 • aktivity studenta, váha 6%
 • maximálně při více doložených aktivitách může získat uchazeč 6 bodů
 • doložené výsledky v celorepublikových soutěžích, odborných, sportovních a společenských s umístěním na 1. až 6. místě (1. až 3 místo – přiznané 2 body, 4. až 6. místo přiznaný 1 bod)
 • přiznání bodů bude jen na základě s přihláškou do střední školy doručeného diplomu, certifikátu či jinak ověřitelného potvrzení
 • maximálně 2 body mohou být přiznány za mimořádný výstup (dlouhodobou práci), jako je zhotovení konkrétního IT výstupu (program, www stránky, video, audio tvorba nebo grafická tvorba). A to jen v případě, že bude jednoznačně prokázáno autorství uchazeče.
 • Postup, jak jednotlivé typy výstupů vhodně odevzdat najdete v sekci https://www.ssps.cz/zajemci v záložce „Návody“
 • Práci bude posuzovat komise jmenovaná ředitelem školy.
 • Komise si vyhrazuje právo nepřiznat uchazeči žádný bod, pokud práci nevyhodnotí jako mimořádnou.
 • FORMA odevzdání:
  • Veškeré aktivity mohou být doloženy výhradně elektronicky (volně dostupná internetová úložiště, YouTube apod.)
  • QR kód je vytištěn a přiložen k přihlášce
 • Uchazeč, který má v prospěchu za první pololetí 8. třídy a za první pololetí 9. třídy klasifikaci NEDOSTATEČNĚ (z jakéhokoliv předmětu), obdrží v přijímacím řízení 5 záporných bodů (z celkového bodového hodnocení mu bude odečteno 5 bodů za každý předmět s klasifikací NEDOSTATEČNĚ).
 • U oboru IT není motivační dopis vyžadován.
 • V případě souběžného podání obou přihlášek na obor IT a na obor KB, píše uchazeč test studijních předpokladů z oblasti ICT pouze jednou, a to v první den konání jednotné přijímací zkoušky.
 • U oboru IT není motivační dopis vyžadován.

Poznámka: Realizovat bodovaný pohovor není, vzhledem k předpokládanému počtu uchazečů, v technických a časových možnostech školy.

Obor vzdělání IT – Kybernetická bezpečnost, kód 18-20-M/01
 • jednotné přijímací zkoušky, váha 60%
 • školní test studijních předpokladů z oblasti ICT, váha 10%
 • školní test studijních předpokladů z oblasti kybernetické bezpečnosti, váha 10%
 • bodovaný pohovor s využitím portfolia uchazeče, váha 20%
 • je vyžadován motivační dopis k připuštění k pohovoru, jakožto součást portfolia, je odevzdán společně s přihláškou ke studiu
 • Uchazeč, který má v prospěchu za první pololetí 8. třídy a za první pololetí 9. třídy klasifikaci NEDOSTATEČNĚ (z jakéhokoliv předmětu), obdrží v přijímacím řízení 5 záporných bodů (z celkového bodového hodnocení mu bude odečteno 5 bodů za každý předmět s klasifikací NEDOSTATEČNĚ).
 • U oboru IT není motivační dopis vyžadován. V případě souběžného podání obou přihlášek na obor IT a na obor KB, píše uchazeč test studijních předpokladů z oblasti ICT pouze jednou, a to v první den konání jednotné přijímací zkoušky.
Obor vzdělání Gymnázium, kód 79-41-K/41
 • jednotné přijímací zkoušky, váha 80%
 • bodovaný pohovor s využitím portfolia uchazeče, váha 20%

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Jednotné přijímací zkoušky

 • Organizuje stát prostřednictvím organizace CERMAT
 • Uchazeči píšou testy z matematiky a Českého jazyka a literatury
 • škola obdrží výsledky, které zahrne do hodnocení přijímacího řízení
 • 1. termín: pondělí 12. dubna 2021 (uchazeč koná ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě)
 • 2. termín: úterý 13. dubna 2021 (uchazeč koná ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě)
 • Uchazeči píšou testy z matematiky a Českého jazyka a literatury
Test studijních předpokladů z oblasti IT

 • Test bude mapovat povědomí uchazečů o problematice informačních a komunikačních technologií, přičemž v zadání testu bude přihlédnuto k věku uchazečů a úrovni výuky IT na základních školách.
 • Test bude uchazeč absolvovat v den konání jednotné přijímací zkoušky v budově školy
 • Na vypracování testu bude mít uchazeč 25 minut
Test studijních předpokladů z oblasti kybernetické bezpečnosti

 • Test bude mapovat povědomí uchazečů o problematice kybernetické bezpečnosti, přičemž v zadání bude přihlédnuto k věku uchazečů a úrovni výuky základů kybernetické bezpečnosti na základních školách.
 • Test bude uchazeč absolvovat v den konání jednotné přijímací zkoušky v budově školy
 • Na vypracování testu bude mít uchazeč 25 minut
Bodovaný pohovor

Cílem bodovaného pohovoru je poskytnout uchazeči možnost představit svou osobnost, své silné stránky. Hodnotící komise bude čtyřčlenná, vždy bude zastoupen jeden současný student Smíchovské SPŠ a gymnázia a tři členové pedagogického sboru, z nichž minimálně jeden bude absolventem Smíchovské SPŠ a gymnázia. Přítomnost uchazeči věkově blízkých osob, tedy studenta i absolventa Smíchovské SPŠ a gymnázia, má napomoci usnadnění komunikace uchazeče.

 • Bodovaný pohovor bude trvat 10 minut
 • Bodovaný pohovor se uskuteční v termínu od 14. dubna 2021 do 28. dubna 2021
 • celkem může uchazeč získat 20 bodů
  • zhodnocení portfolia uchazeče, jeho aktivit, jedno z jaké oblasti, zda profesní, společenské, kulturní či sportovní, možno získat 0 až 8 bodů
  • zhodnocení projevu uchazeče, jeho vystupování 0 až 4 body
  • zhodnocení schopnosti uchazeče odpovídat na otázky, jeho komunikační dovednosti, možno získat 0 až 4 body
  • zhodnocení motivačního dopisu, vnitřní motivace uchazeče studovat na dané škole, vnitřní motivace se vzdělávat, možno získat 0 až 4 body 
Motivační dopis

Uchazeč v motivačním dopise popíše svou vnitřní motivaci studovat zvolený obor vzdělání, svou vnitřní motivaci se vzdělávat, což může podpořit již získanými zkušenostmi, provozovanými aktivitami a dosaženými úspěchy. Maximální délka textu je jedna normostrana. Motivační dopis podepsaný uchazečem a zákonným zástupcem uchazeče se odevzdává současně s přihláškou ke studiu.

Portfolio uchazeče

Uchazeč sestaví a stručně popíše své různé výstupy, které může dokladovat, které mohou být ze všech oblastí, tedy profesní, společenské, kulturní či sportovní. Není až tak důležité, co uchazeč koná, ale že má vůli konat. Maximální délka textu je jedna normostrana. Portfolio uchazeče podepsané uchazečem a zákonným zástupcem uchazeče se odevzdává současně s přihláškou ke studiu.

Přílohy portfolia

Pokud uchazeč uvádí konkrétní výstupy či výsledky, je potřeba je dokladovat, aby byly ověřitelné. K tomu slouží zmíněné přílohy, jejichž počet není omezen. Mohou to být výsledky odborné práce uchazeče, jeho společenské, kulturní či sportovní aktivity a úspěchy. Tedy pamětní listy, diplomy ze soutěží, certifikáty, doklady o absolvování školení, seminářů, konferencí apod. Přílohy portfolia se odevzdávají současně s přihláškou ke studiu.

V případě rovnosti v celkovém počtu bodů v přijímacím řízení rozhodne vyšší počet bodů z testu z matematiky v jednotné přijímací zkoušce a dále pak vyšší počet bodů z testu z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce (organizuje Cermat).

Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze uplatnit pouze na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením, které uchazeč odevzdá společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání do 1. března 2021. Doporučení školského poradenského zařízení musí být na formuláři podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. a ve formě originálu a je v platnosti.