Kritéria příjímacího řízení

Tato verze není finální! Jedná se o předběžný návrh o kterém bude vedení školy ještě jednat. Veřejnost se k němu může vyjádřit se svými připomínkami a nápady přímo panu řediteli na reditel@ssps.cz.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

            Ve všech oborech vzdělání, které nabízí Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, se budou konat jednotné přijímací zkoušky, které zajišťuje organizace CERMAT. Jejich váha a další části přijímací zkoušky pro jednotlivé obory, jsou popsány níže.

            Vlastní školní testy a bodované pohovory je třeba chápat jako snahu školy dát uchazečům co možná největší prostor, aby mohli prokázat svou kvalitu, své dovednosti, své aktivity a zájmy, což jednotné přijímací testy nedokáží. Nejsou tedy další překážkou, ale naopak službou pro uchazeče, snahou co nejvíce spravedlivě a komplexně zhodnotit daného jednotlivce, jeho studijní předpoklady, jeho vnitřní motivaci se vzdělávat.

CO BUDE HODNOCENO PRO JEDNOTLIVÉ OBORY VZDĚLÁNÍ

Obor vzdělání informační technologie, kód 18-20-M/01

 • jednotné přijímací zkoušky, váha 80%
 • školní test základního povědomí z oblasti ICT, váha 20%

Poznámka: Realizovat bodovaný pohovor bohužel není v technických a časových možnostech školy, vzhledem k předpokládanému počtu uchazečů.

Obor vzdělání IT – Kybernetická bezpečnost, kód 18-20-M/01

 • jednotné přijímací zkoušky, váha 60%
 • školní test základního povědomí z oblasti ICT, váha 10%
 • školní test základního povědomí z oblasti kybernetické bezpečnosti, váha 10%
 • bodovaný pohovor s využitím portfolia uchazeče, váha 20%

Obor vzdělávání Gymnázium, kód 79-41-K/41

 • jednotné přijímací zkoušky, váha 80%
 • bodovaný pohovor s využitím portfolia uchazeče, váha 20%

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Jednotné přijímací zkoušky

 • Organizuje stát prostřednictvím organizace CERMAT
 • Uchazeči píší testy z matematiky a Českého jazyka a literatury
 • škola obdrží výsledky, které zahrne do hodnocení přijímacího řízení
 • 1. termín: pondělí 12. dubna 2021 (uchazeč píše ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě)
 • 2. termín: úterý 13. dubna 2021 (uchazeč píše ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě)

Test základních znalostí z oblasti ICT

            Test bude mapovat povědomí uchazečů o problematice informačních a komunikačních technologií, přičemž v zadání testu bude přihlédnuto k věku uchazečů a úrovni výuky ICT na základních školách.

Test se uskuteční v den konání jednotné přijímací zkoušky v budově školy.

Test základních znalostí z oblasti kybernetické bezpečnosti

            Test bude mapovat povědomí uchazečů o problematice kybernetické bezpečnosti, přičemž v zadání bude přihlédnuto k věku uchazečů a úrovni výuky základů kybernetické bezpečnosti na základních školách.

            Test se uskuteční v den konání jednotné přijímací zkoušky v budově školy.

Bodovaný pohovor

            Hodnotící komise bude vícečlenná (minimálně tříčlenná), vždy bude zastoupen jeden současný student SSPŠ a jeden absolvent Smíchovské SPŠ a gymnázia. Cílem bodovaného pohovoru není zjišťovat neznalosti či slabé stránky uchazeče, ale naopak. Bodovaný pohovor bude sloužit uchazeči jako možnost představit svou osobnost, své silné stránky. Tomuto záměru má napomoci i přítomnost uchazeči věkově blízkých osob, tedy studenta i absolventa SSPŠ.

 • Bodovaný pohovor bude trvat 10 minut
 • Bodovaný pohovor se uskuteční v termínu od 14. dubna 2021 do 28. dubna 2021
 • celkem může uchazeč získat 20 bodů
  • zhodnocení portfolia uchazeče, jeho aktivit, jedno z jaké oblasti, zda profesní, společenské, kulturní či sportovní, možno získat 0 až 10 bodů
  • zhodnocení projevu uchazeče, jeho vystupování 0 až 2 body
  • zhodnocení schopnosti uchazeče odpovídat na otázky, jeho komunikační dovednosti, možno získat 0 až 4 body
  • zhodnocení motivačního dopisu, vnitřní motivace uchazeče studovat na dané škole, vnitřní motivace se vzdělávat, možno získat 0 až 4 body 

Motivační dopis

            Uchazeč v motivačním dopise popíše svou vnitřní motivaci studovat zvolený obor vzdělání, svou vnitřní motivaci se vzdělávat, což může podpořit již získanými zkušenostmi, provozovanými aktivitami a dosaženými úspěchy. Maximální délka textu je jedna normostrana.  Motivační dopis podepsaný uchazečem a zákonným zástupcem uchazeče se odevzdává současně s přihláškou ke studiu.

Portfolio uchazeče

            Uchazeč sestaví a stručně popíše své různé výstupy, které může dokladovat, které mohou být ze všech oblastí, tedy profesní, společenské, kulturní či sportovní. Není až tak důležité, co uchazeč koná, ale že má vůli konat. Maximální délka textu je jedna normostrana. Portfolio uchazeče podepsané uchazečem a zákonným zástupce uchazeče se odevzdává současně s přihláškou ke studiu.

Přílohy portfolia

            Pokud uchazeč uvádí konkrétní výstupy či výsledky, je potřeba je dokladovat, aby byly ověřitelné. K tomu slouží zmíněné přílohy, jejichž počet není omezen. Mohou to být výsledky odborné práce uchazeče, jeho společenské, kulturní či sportovní aktivity a úspěchy. Tedy pamětní listy, diplomy ze soutěží, certifikáty, doklady o absolvování školení, seminářů, konferencí apod. Přílohy portfolia se odevzdávají současně s přihláškou ke studiu.

V případě rovnosti v celkovém počtu bodů v přijímacím řízení rozhodne vyšší počet bodů z testu z matematiky v jednotné přijímací zkoušce a dále pak vyšší počet bodů z testu z českého jazyka a literatury v jednotné přijímací zkoušce (Cermat).

Přihláška musí být opatřena originálním potvrzením o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (razítko a podpis lékaře).

 • Do oboru vzdělání gymnázium bude přijato 30 uchazečů (1 třída).
 • Do oboru vzdělání informační technologie bude přijato 90 uchazečů (3 třídy).
 • Do pilotního ověřování oboru vzdělání informační technologie – kybernetická bezpečnost bude přijato 30 uchazečů (1 třída).