O škole - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

O škole

30. 7. 2020
Jan Kratochvíle

Smíchovská SPŠ a gymnázium v každém ročníku nabízí tři třídy oboru vzdělávání Informační technologie, jednu třídu Kybernetické bezpečnosti v pilotním režimu a nově jednu třídu Gymnázia.

Smíchovská SPŠ a gymnázium ve školním roce 2023/2024 vzdělává 650 studentů, naplněnost školy je 99,5%. Pro tento školní rok obdržela škola 632 přihlášek ke studiu, měla tedy čtyřnásobný převis uchazečů, a to na všechny nabízené obory. Byl to nejvyšší počet přihlášek ze všech středních škol v České republice, které nabízejí čtyřleté maturitní obory vzdělávání, včetně těch nejprestižnějších gymnázií.

Smíchovská SPŠ a gymnázium je vyhledávána žáky především pro mnoho aktivit, do kterých se studenti mohou zapojit nad rámec klasické výuky, pro vysoké zapojení studentů a absolventů do chodu školy, pro vytváření Studentských a Maturitních projektů či pro vznik Start-upů přímo ve škole. Rovněž tak pro výuku těch nejmodernějších oblastí IT, jako je kybernetická bezpečnost, internet věcí, virtuální a rozšířená realita, vývoj počítačových her, robotika.

Smíchovská SPŠ a gymnázium je nejen v českém středním školství zcela unikátní v tom, kolik a v jakém rozsahu se do chodu školy zapojuje studentů a absolventů. Neuzavírá se však do sebe, organizuje workshopy pro žáky základních škol i seniory, školí české i evropské učitele, kdy lektory jsou jak klasičtí pedagogové, tak především absolventi i studenti. Zároveň je otevřená i spolupráci se studenty a absolventy dalších středních škol, kteří se mohou zapojit do unikátních projektů školy, jako je například vlastní Mediální dům Preslova, který úzce spolupracuje jak se zřizovatelem, tak s MŠMT.

Se Smíchovskou SPŠ a gymnáziem ve školním roce 2022/2023 spolupracovalo více než 70 absolventů, kteří působí na pozicích vedoucích IT, PR a Projektového oddělení, jako členové těchto oddělení, vedoucí Laboratoře IoT, Laboratoře virtuální a rozšířené reality, Kybernetického polygonu, Polytechnického hnízda. Absolventi rovněž působí v rolích konzultantů u Studentských a Maturitních projektů, které všichni studenti vytvářejí výhradně ve skupinách ve třetím respektive ve čtvrtém ročníku. Polovina z absolventů na škole zastává pozice vyučující v oblasti IT, jde o výuku kybernetické bezpečnosti, internetu věcí, virtuální a rozšířené reality, počítačových sítí, programování, vývoje počítačových her, vývoje dronů, prezentačních dovedností, audiovizuální techniky. Jelikož se neustále vzdělávají, zároveň i podnikají či pracují v oboru, jsou schopni svým o něco mladším kolegům předat ty nejmodernější a zároveň i praktické poznatky z oboru.

Velmi aktivně bylo ve školním roce 2019/2020 do chodu školy zapojeno více než 100 studentů školy. Ti se účastnili kulatých stolů k vizím školy, podíleli se na propagaci školy, zastupovali školu v jednáních se sociálními partnery, vedli workshopy pro žáky základních škol či seniory, školili v oblasti IT české i evropské učitele, prováděli osvětové besedy o kybernetické bezpečnosti, byly členy Studia 301, Mediálního domu Preslova a dalších projektů.

Covid 19 sice mnohé změnil, některé aktivity omezil, nikoli však zapojení studentů do chodu školy. Zřizovatel pověřil Smíchovskou SPŠ a gymnázium vytvořením nových www stránek Prahy pro oblast vzdělávání (www.prahaskolska.cz) a také realizací akce Schola Pragensis on-line, místo klasického prezenčního veletrhu pražských středních škol. S MŠMT spolupracuje škola na vytváření nového webu www.Edu.cz, na propagaci Strategie 2030+, s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) na propagaci Festivalu bezpečného internetu. Pro Učitelskou platformu zajišťuje živá vysílání z Mediálního studia. Na tom všem, a na mnohém dalším, se výrazně podílejí studenti školy.

Někteří studenti jsou zároveň i zaměstnanci školy na částečný úvazek, spravují Virtuální školu, působí v PR oddělení školy, v Mediálním domě Preslova, ve vývojářském Studiu 301.

Stručná historie Smíchovské SPŠ a gymnázia

Smíchovská SPŠ byla založena v roce 1901 jako teprve druhá technická škola v Praze. Za více než sto let své existence si projde velmi bouřlivými etapami vývoje. Kolem ní se přežene Velká válka, a po té Druhé světové se od ní odděluje sekce elektrotechniky a vzniká nová střední škola SPŠ Křižíka. Smíchovská SPŠ přežije i komunistickou devastaci vzdělávání a od roku 1990 se začíná pod vedením nového ředitele Františka Vincence v rámci evropského projektu Phare věnovat výuce výpočetní techniky, jako jedna z prvních středních škol v ČR. V té době je také zavedena do výukového procesu dlouhodobá práce studentů ve čtvrtém ročníku zakončená maturitní obhajobou pod názvem Žákovský projekt.

Po nástupu do funkce současného ředitele školy Radka Sáblíka 1. listopadu 2002 nastává další dynamický rozvoj Smíchovské SPŠ. Je zrušen obor vzdělávání Strojírenství a nově zaveden obor vzdělávání Technické lyceum. Je změněn systém Žákovských projektů a pod názvem Maturitní projekt si mohou studenti sami volit témata celoročních prací. Je zaveden institut garanta a konzultanta, a to o několik let dříve, než Školský zákon umožní tento způsob maturity a zavede pojem vedoucí práce a oponent. Dochází také k postupnému zapojování absolventů a studentů do chodu školy, pořádají se kulaté stoly za účasti pedagogů, absolventů a studentů, vnikají rozsáhlé školní projekty a mění se styl výuky i přístup ke studentům. Ti již nejsou pouhým objektem vzdělávání, ale stávají se partnery ve vzdělávání.

Smíchovská SPŠ se v roce 2007 stává jednou z pěti škol, které připravují Rámcový vzdělávací program (RVP) nového oboru vzdělávání Informační technologie. V roce 2017 je Smíchovská SPŠ znovu povolána do služeb státu a v pilotním režimu se začíná vyučovat a ověřovat nový obor vzdělávání Kybernetická bezpečnost, což se děje pouze na dvou školách v ČR, ta druhá sídlí v Brně.

Na Smíchovské SPŠ jsou vybudovány moderní laboratoře jako je Fyzikální laboratoř, Kybernetický polygon, Laboratoř virtuální a rozšířené reality, Laboratoř IoT či učebny Polytechnického hnízda. Současně vznikají rozsáhlé školní projekty, jako je vývojářské Studio 301 či Mediální dům Preslova, na nichž se podílejí desítky studentů. Ve Studiu 301 jsou vytvořeny unikátní virtuální prohlídky koncentračních táborů Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau nebo pevnosti Terezín z roku 1800, což neunikne pozornosti České televize či televize NOVA.

Od roku 2019 dochází ke změně výuky v oboru vzdělávání Informační technologie, kdy si po druhém ročníku mohou studenti vybrat Maturitní výběrový odborný předmět (zaměření), Druhý výběrový odborný předmět, Odborný seminář a téma Studentského projektu, ve kterém již od roku 2014 všichni studenti vytvářejí celoroční práce ve třetím ročníku. Studenti si tak mohou volbou předmětů i tématem celoroční práce sami přizpůsobovat výuku míře svého talentu a zájmu, což je následně označeno Českou školní inspekcí za další silnou stránku školy a za správný počin. Od roku 2019 jsou také zavedeny do výuky předměty Prezentační dovednosti, Výchova k podnikání a IT v praxi.

Za ocenění aktivit a zavádění nových prvků do řízení školy je možné brát jmenování ředitele Smíchovské SPŠ Radko Sáblíka ministrem školství v lednu 2019 do osmičlenného expertního týmu, který se podílí na vytváření nové vize českého školství pod názvem Strategie 2030+. Navíc studenti a absolventi z Mediálního domu Preslova spolupracují s MŠMT na propagaci této vize.

V kalendářním roce 2020 došlo pod vedením absolventa školy Petra Štěpánka k zahájení budování Coworkingového centra, což zahrnuje i vytvoření sálu pro konference či eventy, s možností živých vysílání těchto akcí, a přestavbu zastaralých dílen na moderní pracoviště pro 21. století, kde budou moci realizovat studenti a absolventi své nápady i v rámci Inkubátoru Start-upů, který téhož roku na škole vzniká.

Od září 2021 byla nahrazena třída Technického lycea třídou Gymnázia, došlo ke změně názvu školy na Smíchovskou SPŠ a gymnázium. Mottem této změny je „Propojujeme světy“, kdy je míněn svět humanitního a technického vzdělávání, což bude přinášet významné obohacení všem zapojeným studentům.