O škole

Stručná charakteristika současné Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia

Smíchovská SPŠ a gymnázium v každém ročníku nabízí tři třídy oboru vzdělávání Informační technologie, jednu třídu Technického lycea a jednu třídu Kybernetické bezpečnosti v pilotním režimu.

Od školního roku 2021/2022 pak nabídne tři třídy oboru vzdělávání Informační technologie, jednu třídu Gymnázia a jednu třídu Kybernetické bezpečnosti.

Smíchovská SPŠ ve školním roce 2019/2020 vzdělávala 644 studentů, naplněnost školy je 99%. Pro tento školní rok obdržela škola 564 přihlášek ke studiu, měla tedy více než trojnásobný převis uchazečů. Nejvíce se jich hlásilo na obor Informační technologie, nejmenší dvojnásobný převis pak zaznamenal obor Technické lyceum.

Smíchovská SPŠ je vyhledávána žáky především pro mnoho aktivit, do kterých se studenti mohou zapojit nad rámec klasické výuky, pro vysoké zapojení studentů a absolventů do chodu školy, pro vytváření Studentských a Maturitních projektů či pro vznik startupů přímo ve škole. Rovněž tak pro výuku těch nejmodernějších oblastí IT, jako je kybernetická bezpečnost, internet věcí, virtuální a rozšířená realita, robotika.

Smíchovská SPŠ je nejen v českém středním školství zcela unikátní v tom, kolik a v jakém rozsahu se do chodu školy zapojuje studentů a absolventů. Neuzavírá se však do sebe, organizuje workshopy pro žáky základních škol i seniory, školí české i evropské učitele, kdy lektory jsou jak klasičtí pedagogové, tak především absolventi i studenti.

Se Smíchovskou SPŠ ve školním roce 2019/2020 spolupracovalo na 40 absolventů, z toho 30 absolventů působilo na pozicích vedoucích IT, PR a Projektového oddělení, jako členové těchto oddělení, vedoucí Laboratoře IoT, Laboratoře virtuální a rozšířené reality, Kybernetického polygonu, Polytechnického hnízda. Absolventi rovněž působí v rolích konzultantů u Studentských a Maturitních projektů, které všichni studenti vytvářejí výhradně ve skupinách ve třetím respektive ve čtvrtém ročníku. Někteří z absolventů na škole zastávají pozice vyučující v oblasti IT, jde o výuku kybernetické bezpečnosti, internetu věcí, virtuální a rozšířené reality, počítačových sítí či programování. Jelikož se neustále vzdělávají, zároveň i podnikají či pracují v oboru, jsou schopni svým o něco mladším kolegům předat ty nejmodernější a zároveň i praktické poznatky z oboru.

Velmi aktivně bylo ve školním roce 2019/2020 do chodu školy zapojeno více než 100 studentů školy. Ti se účastnili kulatých stolů k vizím školy, podíleli se na propagaci školy, zastupovali školu v jednáních se sociálními partnery, vedli workshopy pro žáky základních škol či seniory, školili v oblasti IT české i evropské učitele, prováděli osvětové besedy o kybernetické bezpečnosti, byly členy Studia 301, Mediálního domu Preslova a dalších projektů.

Někteří studenti jsou zároveň i zaměstnanci školy na částečný úvazek, spravují Virtuální školu, působí v PR oddělení školy.

Stručná historie Smíchovské SPŠ

Smíchovská SPŠ je založena v roce 1901 jako teprve druhá technická škola v Praze. Za více než sto let své existence si projde velmi bouřlivými etapami vývoje. Kolem ní se přežene Velká válka, a po té Druhé světové se od ní odděluje sekce elektrotechniky a vzniká nová střední škola SPŠ Křižíka. Smíchovská SPŠ přežije i komunistickou devastaci vzdělávání a od roku 1990 se začíná pod vedením nového ředitele Františka Vincence v rámci evropského projektu Phare věnovat výuce výpočetní techniky, jako jedna z prvních středních škol v ČR. V té době je také zavedena do výukového procesu dlouhodobá práce studentů ve čtvrtém ročníku zakončená maturitní obhajobou pod názvem Žákovský projekt.

Po nástupu do funkce současného ředitele školy Radka Sáblíka 1. listopadu 2002 nastává další dynamický rozvoj Smíchovské SPŠ. Je zrušen obor vzdělávání Strojírenství a nově zaveden obor vzdělávání Technické lyceum. Je změněn systém Žákovských projektů a pod názvem Maturitní projekt si mohou studenti sami volit témata celoročních prací. Je zaveden institut garanta a konzultanta, a to o několik let dříve, než Školský zákon umožní tento způsob maturity a zavede pojem vedoucí práce a oponent. Dochází také k postupnému zapojování absolventů a studentů do chodu školy, pořádají se kulaté stoly za účasti pedagogů, absolventů a studentů, vnikají rozsáhlé školní projekty a mění se styl výuky i přístup ke studentům. Ti již nejsou pouhým objektem vzdělávání, ale stávají se partnery ve vzdělávání.

Smíchovská SPŠ se v roce 2007 stává jednou z pěti škol, které připravují Rámcový vzdělávací program (RVP) nového oboru vzdělávání Informační technologie. V roce 2017 je Smíchovská SPŠ znovu povolána do služeb státu a v pilotním režimu se začíná vyučovat a ověřovat nový obor vzdělávání Kybernetická bezpečnost, což se děje pouze na dvou školách v ČR, ta druhá sídlí v Brně.

Na Smíchovské SPŠ jsou vybudovány moderní laboratoře jako je Fyzikální laboratoř, Kybernetický polygon, Laboratoř virtuální a rozšířené reality, Laboratoř IoT či učebny Polytechnického hnízda. Současně vznikají rozsáhlé školní projekty, jako je vývojářské Studio 301 či Mediální dům Preslova, na nichž se podílejí desítky studentů. Ve Studiu 301 jsou vytvořeny unikátní virtuální prohlídky koncentračních táborů Auschwizt I. a Auschwitz II. – Birkenau nebo pevnosti Terezín z roku 1800, což neunikne pozornosti České televize či televize NOVA.

Od roku 2019 dochází ke změně výuky v oboru vzdělávání Informační technologie, kdy si po druhém ročníku mohou studenti vybrat Maturitní výběrový odborný předmět (zaměření), Druhý výběrový odborný předmět, Odborný seminář a téma Studentského projektu, ve kterém již od roku 2014 všichni studenti vytvářejí celoroční práce ve třetím ročníku. Studenti si tak mohou volbou předmětů i tématem celoroční práce sami přizpůsobovat výuku míře svého talentu a zájmu, což je následně označeno Českou školní inspekcí za další silnou stránku školy a za správný počin. Od roku 2019 jsou také zavedeny do výuky předměty Prezentační dovednosti, Výchova k podnikání a IT v praxi.

Za ocenění aktivit a zavádění nových prvků do řízení školy je možné brát jmenování ředitele Smíchovské SPŠ ministrem školství v lednu 2019 do osmičlenného expertního týmu, který se podílí na vytváření nové vize českého školství pod názvem Strategie 2030+. Navíc studenti a absolventi z Mediálního domu Preslova spolupracují s MŠMT na propagaci této vize.