Studenti – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Studenti

Nabídka výběrových odborných předmětů pro školní rok 2021-2022

Doplňkový VOP pro 3. ročník

1)      Grafický a mediální design – Matyáš Doležal

V předmětu grafický a mediální design se studenti naučí základy grafiky jako takové. V tomto předmětu se budeme věnovat grafice digitální, i té na „papíře“.  V prvním čtvrtletí se studenti seznámí s druhy tužek, uhlů apod., psychologii barev, kompozici, základy malby a kresby.

Následně ve druhém čtvrtletí se studenti budou zabývat vektorovou grafikou. Studenti se nejprve seznámí s tak zvaným „sketchem“ log a jednotlivých návrhů, které následně budou převádět do digitální formy v programu Adobe Illustrator.

Ve třetím čtvrtletí se budeme věnovat práci s fotoaparátem. Studenti se naučí jak správně najít a rozmístit kompozici, nastavit správnou teplotu barev, pracovat se světlem apod.

A nakonec ve čtvrtém čtvrtletí studenti využijí předchozích znalostí při  úpravě fotografií a využijí rastrovou grafiku v programu Adobe Photoshop.

Po absolvování tohoto DVOPu budou studenti schopni tvořit základní zakázky v Adobe programech, popř. se v nich nadále rozvíjet a zlepšovat se.

2)      Digitální fotografie – Ing. Radek Lochman

Studenti získají znalosti o technikách fotografování, seznámí se s hardwarem i softwarem pro zpracování fotografií a naučí se, jak správně nastavit jednotlivé parametry fotoaparátu pro kvalitní fotografie. Součástí předmětu budou i praktické ukázky zajímavých fotografických technik jako jsou makro, panorama, HDR (High Dynamic Range) nebo 3D, včetně vycházek do města i přírody, či návštěvy fotografických výstav.

Předmět je určen zejména fotografickým nadšencům, kteří mají zájem vyzkoušet si nové postupy a techniky fotografování a prohloubit své znalosti o digitální fotografii.

Velká část předmětu se bude konat mimo prostory školy, a to na zajímavých místech, ať už v ulicích města nebo v přírodě. Podmínkou je zajištění fotoaparátu na praktické vycházky.

Nebudou chybět ani debaty nad studentskými fotografiemi, včetně prezentování ostatním spolužákům. Na závěr roku každý student vytvoří prezentaci svého fotografického portfolia.

3)      Multimédia v praxi – Daniel Fric, David Řehořka

Cílem tohoto předmětu je komplexně i prakticky seznámit studenty s problematikou tvorby multimediálního obsahu – od prvotního nápadu po distribuci finálního produktu. Součástí předmětu je praktická výuka i samostatná tvorba audiovizuálního díla. Předmět se bude zabývat i problematikou přípravy a produkce díla.

4)      Programování – Ing. Olga Palkosková Kaiferová

V předmětu se zopakuje látka z předmětu PVA z 1. a 2. ročníku a dále se prohloubí. Soustředit se budeme na OOP – objektově orientované programování (Vytvoření třídy, konstruktor, vlastnosti, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus apod.)

Dále se budeme věnovat čtení/zápisu do souboru, řetězcovým a datumovým funkcím, grafice a multiformulářovým aplikacím. A možná i něco více!

5)      STEM, přírodní vědy – Mgr. Věra Krajčová                                                      

Seminář je určen pro studenty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oblasti přírodních věd a moderní techniky. Výuka bude vedena projektově – budeme se zaměřovat na komplexní témata napříč fyzikou, chemií i biologií (např. téma optické klamy; potápění; fyzika v kriminalistice; nanotechnologie; nejnovější materiály). IT nám bude sloužit jako aplikační nástroj. Budeme experimentovat, zkoumat, hledat informace, setkávat se s odborníky z praxe. Kromě rozšíření všeobecného rozhledu budou studenti připraveni na studium velmi atraktivních oborů typu Biomedicínský technik, Biomedicínský informatik, Kybernetika apod.

6)      Vývoj a stavba dronu – Filip Zíka

V tomto předmětu se naučíte nezbytný teoretický základ pro létání s drony, zároveň si bude moci postavit vlastní dron, se kterým se následně budete učit létat. Máme k dispozici k létání Tiny Whoopy, 3“, 5“ a 9“. Můžete se naučit létání s FPV brýlemi či bez nich. Nedílnou součástí předmětu je výuka pájení a celkově základ elektrotechniky.

7)      Algoritmizace a šifrování – Ing. Martina Řejhová

Cílem výběrového odborného předmětu Algoritmizace a šifrování je rozvinutí logického a kritického myšlení, samostatného úsudku a volby nejvhodnějšího řešení základních i složitějších situací reálného světa. V průběhu se setkáme s rozdíly mezi šifrováním a kódováním, návrhem algoritmů a řešením a tvořením vlastních rébusů. Seznámíme se také s rozhodovacím procesem, a to jak na teoretických a fiktivních případech, tak na praktických ukázkách ze světa kolem nás.

8)      Robotika – Jaroslav Kořínek

Kybernetika a robotika je výběrový a zajímavý program pro zaujaté a pracovité studenty. Rozvíjí jejich kreativitu, kritické a strukturované myšlení, flexibilitu, samostatnost i schopnost týmové spolupráce a schopnost se sám učit. Tento předmět je vhodný především pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysoké škole zaměřené na robotiku, což je například FEL ČVUT.

Studenti se kromě jiného naučí, jak pracují mechanické, optické, teplotní a další senzory, naučí se nejprve snadné a postupně složitější algoritmické úlohy a rozšíří si zároveň znalosti z programování. Od studentů se bude očekávat týmová spolupráce, při které budou vytvářet modely automatizovaných linek a robotů, jejich programování a poté je prezentovat na hodině. Pochopitelnou a nedílnou součástí předmětu budou návštěvy specializovaných robotických pracovišť. Hlavním cílem výuky bude zaměření na praktickou činnost a využití robotických stavebnic jako jsou Lego Mindstorms, Mechatronic Education, Arduino a další.

Ve 3. ročníku se studenti seznámí se základy robotiky a automatizace, budou realizovat předem dané úlohy a naučí se týmové spolupráci a rozdělení úkolů v realizačním týmu. Dále se budou podílet na realizaci úlohy pro Robosoutěž, kterou pořádá FEL ČVUT.

9)      Modelování a 3Dtisk – Mgr. Lukáš Vrba

Obsah výběrového předmětu plynule navazuje na znalosti technického kreslení a práce v SW AutoCAD, jenž jsou vedeny prioritně v oblasti digitalizace 2D výkresové dokumentace. Tyto získané zkušenosti a dovednosti využijí žáci na modelování v programu Autodesk Inventor, což je parametrický adaptivní 3D software, celosvětově využívaný k návrhům produktů, vizualizacím a simulacím.

Naučí se především jak s přesností navrhnout a vytvořit libovolné modely ve 3D prostoru pomocí základních příkazů, ale též tvorbu plechových součástí, složitějších variant z technické praxe a využití normovaných dílů z importovatelných databází. Budou se také věnovat vazbám, pohyblivým spojům a tvorbě sestav z těchto modelů a dokáží ke svým návrhům zpracovat ucelenou technickou a výkresovou dokumentaci dle požadovaného formátu.

Během výuky se seznámí s možnostmi 3D tisku a základními úkony k získání reálného modelu.

Předmět je dobrou průpravou na VŠ polytechnického zaměření a nabízí možnost získání mezinárodně uznávaného certifikátu Autodesk.

Pozn. Žáci, kteří se rozhodnou navštěvovat DVOP Modelování a 3Dtisk 1 si nemohou vybrat MVOP stejného názvu.

10)  Technologie chytrých domů a měst – Jan Tesař

Žáci se během předmětu seznámí s problematikou chytrých domů a konceptů SmartCities. Prakticky si v chytrém domě vyzkouší programování řídících jednotek, ovládání světel, řízení ventilace, sběru senzorických dat a mnoho dalších funkcí, které zásadním způsobem snižují uživatelskou náročnost údržby a ovládání domu. Po absolvování předmětu bude žák schopen navrhnout koncepci chytrého domu a rovněž ji zrealizovat.

Součástí předmětu je také seznámení a práce s bezdrátovými sítěmi určené pro zařízení Internetu věcí. K předmětu se vztahuje možnosti získání několika certifikátů.

11)  Komunikační dovednosti – Michael Kalista

Předmět zamřený na rozvíjení tzv. soft-skill dovednosti. Žáci si v sérii přednášek, workshopů a simulací osvojí komunikační techniky jakými jsou: argumentace, asertivita, business etiketa, neverbální komunikace, internetová komunikace, naslouchání a zpětná vazba, komunikace po telefonu, komunikace s problémovými osobami, krizová komunikace, kritické myšlení, jednání s lidmi, týmová spolupráci, manipulace, prezentační dovednosti či řešení konfliktů.

12)  Webové aplikace 2 – tvorba moderní webové aplikace – Jan Vrkota

Webové aplikace 2 navazují na předmět ze druhého ročníku, ve kterém se studenti naučili a získali základní znalost a povědomí o webových aplikací. V tomto DVOPu se naučí využít moderní Javascriptové knihovny pro tvorbu interaktivních webových stránek. Studenti budou využívat následující nástroje a knihovny: Webpack, React, Sass, API, Headless CMS, Next.js, Tailwind CSS, Material UI, Strapi, GraphQL a další. Díky těmto technologiím budou schopni vytvořit moderní, rychle, jednoduché, interaktivní aplikace, které vládnou webovému trhu.

13)  Webový backend – Marek Kejda

Tento dobrovolný́ volitelný́ odborný́ předmět se zaměřuje na „neviditelnou část webů“. To znamená́, že se spolu podíváme na to, jak se tvoří serverová část webových aplikací. Oproti maturitnímu volitelnému předmětu Webový́ frontend se nebudeme zabývat designem stránek, ale přesto si základy samozřejmě zopakujeme a na látku plynule navážeme. Naučíme se, jak se píšou data konektory, jak se využívají šablonové́ systémy a jak fungují třívrstvé webové́ aplikace. Budeme pracovat s jazykem PHP a frameworkem Nette, který́ je velmi populární́ v České́ republice a používá ho spousta projektů – například ulož.to, rohlík nebo csfd.cz.

14)  Multimédia – Ing. Jaroslav Zápotocký

Seznámení se s 2D a 3D grafikou, vektorové a rastrové obrazy v rovině (Corel Draw a Photo Paint). Rozšíření a praktické procvičení modelování v programu Cinema 4D. Pokročilé možnosti modelování, práce s povrchy a světly, renderování, deformátory, možnosti nurbsových funkcí.  Seznámení se s dynamikou a částicovými systémy, s možnostmi animace objektů. Prohloubení teoretických i praktických znalostí se zpracováním audio a videozáznamů od pořízení až po finální zpracování (Sony Vegas).

15)  Právo informačních technologií – Petr Gangur

Doplňkový volitelný předmět nabízí studentům třetího a čtvrtého ročníku prostor pro poznání jednotlivých zákoutí práva IT, které je běžně vyučováno jen v rámci oboru Kybernetická bezpečnost. V rámci předmětu se student seznámí kupříkladu s právním základem internetových domén, s (ne)fungováním českého e-governmentu, potíráním kyberkriminality či s otázkami ochrany osobních údajů. Předmět bude vyučován s důrazem na společnou diskuzi o stanovených tématech.

Doplňkový VOP pro 4. ročník

1)      Grafický a mediální design – Matyáš Doležal

V předmětu grafický a mediální design se studenti naučí základy grafiky jako takové. V tomto předmětu se budeme věnovat grafice digitální, i té na „papíře“.  V prvním čtvrtletí se studenti seznámí s druhy tužek, uhlů apod., psychologii barev, kompozici, základy malby a kresby.

Následně ve druhém čtvrtletí se studenti budou zabývat vektorovou grafikou. Studenti se nejprve seznámí s tak zvaným „sketchem“ log a jednotlivých návrhů, které následně budou převádět do digitální formy v programu Adobe Illustrator.

Ve třetím čtvrtletí se budeme věnovat práci s fotoaparátem. Studenti se naučí jak správně najít a rozmístit kompozici, nastavit správnou teplotu barev, pracovat se světlem apod.

A nakonec ve čtvrtém čtvrtletí studenti využijí předchozích znalostí při úpravě fotografií a využijí rastrovou grafiku v programu Adobe Photoshop.

Po absolvování tohoto DVOPu budou studenti schopni tvořit základní zakázky v Adobe programech, popř. se v nich nadále rozvíjet a zlepšovat se.

2)      Digitální fotografie – Ing. Radek Lochman

Studenti získají znalosti o technikách fotografování, seznámí se s hardwarem i softwarem pro zpracování fotografií a naučí se, jak správně nastavit jednotlivé parametry fotoaparátu pro kvalitní fotografie. Součástí předmětu budou i praktické ukázky zajímavých fotografických technik jako jsou makro, panorama, HDR (High Dynamic Range) nebo 3D, včetně vycházek do města i přírody, či návštěvy fotografických výstav.

Předmět je určen zejména fotografickým nadšencům, kteří mají zájem vyzkoušet si nové postupy a techniky fotografování a prohloubit své znalosti o digitální fotografii.

Velká část předmětu se bude konat mimo prostory školy, a to na zajímavých místech, ať už v ulicích města nebo v přírodě. Podmínkou je zajištění fotoaparátu na praktické vycházky.

Nebudou chybět ani debaty nad studentskými fotografiemi, včetně prezentování ostatním spolužákům. Na závěr roku každý student vytvoří prezentaci svého fotografického portfolia.

3)      Matematická cvičení – Mgr. Marie Souchová

Cíle a obsah volitelného předmětu

Volitelný předmět je zaměřen na rozvoj matematické gramotnosti studentů. Jeho cílem je lépe připravit studenty k řešení úloh, kde potřebují matematické dovednosti a logické řešení problému. Jeho absolvování má pomoci studentům při přípravě ke studiu na vysoké škole a ke složení maturitních zkoušek.

Obsahově se bude skládat z několika částí:

  • zopakování a prohloubení probraného učiva z předchozích let a propojení s novou látkou, díky které lze efektivněji některé úlohy řešit
  • příklady a problémy k přípravě na novou státní maturitu, na které v běžných hodinách není dostatek prostoru
  • doplnění učiva, které je třeba ke studiu na vysoké škole a není v osnovách střední školy – matice, determinanty, Hornerovo schéma atd.

Plán volitelného předmětu lze přizpůsobit, podle zájmu studentů a po domluvě s vyučující.

4)      Multimédia v praxi – Daniel Fric, David Řehořka

Cílem tohoto předmětu je komplexně i prakticky seznámit studenty s problematikou tvorby multimediálního obsahu – od prvotního nápadu po distribuci finálního produktu. Součástí předmětu je praktická výuka i samostatná tvorba audiovizuálního díla. Předmět se bude zabývat i problematikou přípravy a produkce díla.

5)      Programování – Ing. Olga Palkosková Kaiferová

V předmětu se zopakuje látka z předmětu PVA z 1. a 2. ročníku a dále se prohloubí. Soustředit se budeme na OOP – objektově orientované programování (Vytvoření třídy, konstruktor, vlastnosti, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus apod.)

Dále se budeme věnovat čtení/zápisu do souboru, řetězcovým a datumovým funkcím, grafice a multiformulářovým aplikacím. A možná i něco více!

6)      STEM, přírodní vědy – Mgr. Věra Krajčová                                                      

Seminář je určen pro studenty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oblasti přírodních věd a moderní techniky. Výuka bude vedena projektově – budeme se zaměřovat na komplexní témata napříč fyzikou, chemií i biologií (např. téma optické klamy; potápění; fyzika v kriminalistice; nanotechnologie; nejnovější materiály). IT nám bude sloužit jako aplikační nástroj. Budeme experimentovat, zkoumat, hledat informace, setkávat se s odborníky z praxe. Kromě rozšíření všeobecného rozhledu budou studenti připraveni na studium velmi atraktivních oborů typu Biomedicínský technik, Biomedicínský informatik, Kybernetika apod.

7)      Problem Solving – Ing. Martina Řejhová

Problem Solving (řešení problémů) volně navazuje na VOPD 3. ročníku Algoritmizace a šifrování, ale jeho absolvování není nutné pro absolvování VOPD.  Cílem výběrové odborného předmětu Problem Solving je rozvinutí kognitivních schopností a dovedností v této problematice. V průběhu se seznámíme s technikami řešení problémů a jednotlivé metody si vyzkoušíme na praktických příkladech. Součástí předmětu bude i nácvik a zdokonalení prezentačních dovedností.

8)      Robotika – Jaroslav Kořínek

Kybernetika a robotika je výběrový a zajímavý program pro zaujaté a pracovité studenty. Rozvíjí jejich kreativitu, kritické a strukturované myšlení, flexibilitu, samostatnost i schopnost týmové spolupráce a schopnost se sám učit. Tento předmět je vhodný především pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na vysoké škole zaměřené na robotiku, což je například FEL ČVUT.

Studenti se kromě jiného naučí, jak pracují mechanické, optické, teplotní a další senzory, naučí se nejprve snadné a postupně složitější algoritmické úlohy a rozšíří si zároveň znalosti z programování. Od studentů se bude očekávat týmová spolupráce, při které budou vytvářet modely automatizovaných linek a robotů, jejich programování a poté je prezentovat na hodině. Pochopitelnou a nedílnou součástí předmětu budou návštěvy specializovaných robotických pracovišť. Hlavním cílem výuky bude zaměření na praktickou činnost a využití robotických stavebnic jako jsou Lego Mindstorms, Mechatronic Education, Arduino a další.

Ve 3. ročníku se studenti seznámí se základy robotiky a automatizace, budou realizovat předem dané úlohy a naučí se týmové spolupráci a rozdělení úkolů v realizačním týmu. Dále se budou podílet na realizaci úlohy pro Robosoutěž, kterou pořádá FEL ČVUT.

9)      Modelování a 3Dtisk 2, vizualizace a tisk – Mgr. Lukáš Vrba

Obsah volitelného předmětu plynule navazuje na znalosti z výuky grafických systémů a Modelování a 3Dtisk 1 ze třetího ročníku a detailněji rozšiřuje možnosti vytváření jednotlivých modelů a navržených sestav. Součástí je aplikace nástrojů v prostředí Inventor Studio, sloužící pro metody vizualizace v podobě využití vhodných materiálů, detailního renderování statických obrázků, rozkladové prezentace, nastavení světel, kamery, animací sestavy a další nadstavbové funkce.

Současně získají žáci znalosti z oblasti 3D tisku, což zahrnuje základní pojmy a pravidla tisku, předtiskovou přípravu, nastavení technického zařízení, využití adekvátních SW a po vlastním tisku i informace o údržbových prostředcích pro dosažení odpovídající kvality a zajištění životnosti zařízení z hlediska mechanického.

Předmět je dobrou průpravou na VŠ polytechnického zaměření, včetně designu a umění a pokud student nezískal certifikát v předešlém studiu, nabízí možnost získání mezinárodně uznávaného certifikátu Autodesk.

Pozn. Žáci, kteří se rozhodnou navštěvovat DVOP Modelování a 3Dtisk 2 si nemohou vybrat MVOP stejného názvu.

10)  Komunikační dovednosti – Michael Kalista

Předmět zamřený na rozvíjení tzv. soft-skill dovednosti. Žáci si v sérii přednášek, workshopů a simulací osvojí komunikační techniky jakými jsou: argumentace, asertivita, business etiketa, neverbální komunikace, internetová komunikace, naslouchání a zpětná vazba, komunikace po telefonu, komunikace s problémovými osobami, krizová komunikace, kritické myšlení, jednání s lidmi, týmová spolupráci, manipulace, prezentační dovednosti či řešení konfliktů.

11)  Multimédia – Ing. Jaroslav Zápotocký

Zpracování s 2D a 3D grafiky.  Pokročilé možnosti modelování, práce s povrchy a světly, renderování, animace objektů včetně postav, deformátory, možnosti nurbsových funkcí.  Seznámení se s dynamikou a částicovými systémy, s možnostmi simulace fyzikálních vlastností objektů. Prohloubení teoretických i praktických znalostí se zpracováním audio a videozáznamů od pořízení až po finální zpracování (preprodukce, produkce a postprodukce). Seznámení se základy VR a AR.

12)  Aplikovaná grafika – Marek Gabík

Studenti se seznámí se základními grafickými principy jako jsou výběr vhodné kompozice, psychologie barev, vysvětlíme si, jak a kdy, použijeme patkové a bezpatkové písmo. Ukážeme si rozdíl mezi vektorovou a rastrovou grafikou. V rastrových programech budeme upravovat fotografie, vytvářet fotomanipulace. Podíváme se také na to, jak fungují mockupy a naučíme se s nimi pracovat. Ve vektorových programech si vytvoříme vizitku, logo, ikony a další ilustrace. Pracovat budeme převážně s balíkem programů Adobe CC. Předmět zároveň navazuje na DVOP z minulého ročníku.

13)  Právo informačních technologií – Petr Gangur

Doplňkový volitelný předmět nabízí studentům třetího a čtvrtého ročníku prostor pro poznání jednotlivých zákoutí práva IT, které je běžně vyučováno jen v rámci oboru Kybernetická bezpečnost. V rámci předmětu se student seznámí kupříkladu s právním základem internetových domén, s (ne)fungováním českého e-governmentu, potíráním kyberkriminality či s otázkami ochrany osobních údajů. Předmět bude vyučován s důrazem na společnou diskuzi o stanovených tématech.

Maturitní VOP pro 3. ročník

1)      Umělá inteligence – Ing. Radek Lochman

Umělá inteligence je jeden z nejrychleji se rozvíjejících IT oborů. Existuje spousta různých podoborů umělé inteligence, například robotika, neuronové sítě, genetické algoritmy a další. Studenti se seznámí s principy, vlastnostmi, druhy a použitím několika druhů umělé inteligence. Zjistí, že počítače kromě klasického ANO/NE můžou umět i MOŽNÁ. Součástí předmětu bude i výzkum a tvorba neuronových sítí, které se dnes používají v nepřeberném množství odvětví, například při tvorbě počítačových her, v kybernetice, lékařství, při zpracování obrazu a řeči a spoustě dalších. Na simulátorech si studenti vyzkouší práci s již vytvořenými neuronovými sítěmi, a dokonce si sami vytvoří své vlastní neuronové sítě.

2)      Programování – Ing. Olga Palkosková Kaiferová

V předmětu se zopakuje látka z předmětu PVA z 1. a 2. ročníku a dále se prohloubí. Soustředit se budeme na OOP – objektově orientované programování (Vytvoření třídy, konstruktor, vlastnosti, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus apod.)

Dále se budeme věnovat čtení/zápisu do souboru, řetězcovým a datumovým funkcím, grafice a multiformulářovým aplikacím. A možná i něco více!

3)      Komunikační dovednosti – Ing. Martina Řejhová

Cílem výběrového maturitního předmětu Komunikační dovednosti je osvojit si praktické komunikační dovedností jak na úrovni individuálních sociálních interakcí, tak skupinových. V průběhu dvou let se seznámíme s komunikačními procesy, psychologií lidské komunikace, správným vedením rozhovorů, řízením schůzí, ale i reklamou a psychologií webů. Vysvětlíme si pojmy jako metakomunikace, Public Relations, sociální inženýrství. Zabývat se budeme i vlastní sebeprezentací a psanou formou komunikace.

4)      Robotika – Jaroslav Kořínek

3. ročník: Robotika je technická věda, která propojuje různé obory s cílem vytvářet stroje s vysokou mírou autonomie a přizpůsobivosti. Studenti se seznámí se základy robotiky a vizuálním programováním. Praktickou náplní bude konstrukce robotů z robotických stavebnic LEGO Mindstorms a jejich ovládání na různých platformách s přihlédnutím k reálným průmyslovým robotům a manipulátorům. Seznámí se s pojmy pracovní prostor, úroveň řízení, aplikační použití či systémový model.

4. ročník: Robotika je technická věda, která propojuje různé obory s cílem vytvářet stroje s vysokou mírou autonomie a přizpůsobivosti. Studenti se obeznámí se současným stavem robotiky v oblasti výzkumu a použití v průmyslových výrobách. Dále se obeznámí se základními druhy robotických manipulátorů a jejich částí, se snímači vnější a vnitřní zpětné vazby v robotice. Získají nezbytné znalosti základního matematického aparátu pro řešení robotických úloh. Praktickou náplní pak bude obsluha robotického ramene DOBOT Magician a konstrukce modelu výrobní linky pomocí manipulátoru FoXee od Smart-BITu.

5)      Vývoj her a virtuální realita – Ing. Igor Žmajlo

Předmět vývoje her kombinuje přednášky o tom, jak hry fungují s praktickými hodinami vývoje a programování. Jde převážně o spojení klasického programování s interaktivní grafikou. V jednotlivých hodinách si vytvoříme základní rozhrání pro všechny běžné herní žánry – FPS, RPG, RTS atd. Během výuky používáme VR učebnu 301 a pro samotný vývoj herní enginy Unity a Unreal. Programování probíhá převážně v C#. Pro práci s 2D a 3D grafikou použijeme Photoshop a Cinemu4D nebo Blender. Na tyto znalosti se navazuje předmětem ve 4. ročníku. Všechny tyto znalosti jsou přímo přenositelné pro práci s Virtuální Realitou. V průběhu předmětu je nabízena velká svoboda pro studenty, kteří pracují na vlastních projektech v daném oboru a vlastní práce vám usnadní klasifikaci.

6)      Modelování a 3Dtisk – Mgr. Lukáš Vrba

3. ročník: Obsah výběrového předmětu plynule navazuje na znalosti technického kreslení a práce v SW AutoCAD, jenž jsou vedeny prioritně v oblasti digitalizace 2D výkresové dokumentace. Tyto získané zkušenosti a dovednosti využijí žáci na modelování v programu Autodesk Inventor, což je parametrický adaptivní 3D software, celosvětově využívaný k návrhům produktů, vizualizacím a simulacím.

Naučí se především jak s přesností navrhnout a vytvořit libovolné modely ve 3D prostoru pomocí základních příkazů, ale též tvorbu plechových součástí, složitějších variant z technické praxe a využití normovaných dílů z importovatelných databází. Budou se také věnovat vazbám, pohyblivým spojům a tvorbě sestav z těchto modelů a dokáží ke svým návrhům zpracovat ucelenou technickou a výkresovou dokumentaci dle požadovaného formátu. Během výuky se seznámí s možnostmi 3D tisku a základními úkony k získání reálného modelu. Předmět je dobrou průpravou na VŠ polytechnického zaměření a nabízí možnost získání mezinárodně uznávaného certifikátu Autodesk.

Pozn. Žáci, kteří se rozhodnou navštěvovat MVOP Modelování a 3Dtisk 1 si nemohou vybrat DVOP stejného názvu.

4. ročník: Obsah volitelného předmětu přímo navazuje na znalosti z výuky grafických systémů a Modelování a 3Dtisk 1 ze třetího ročníku a detailněji rozšiřuje možnosti vytváření jednotlivých modelů a navržených sestav. Součástí je aplikace nástrojů v prostředí Inventor Studio, sloužící pro metody vizualizace v podobě využití vhodných materiálů, detailního renderování statických obrázků, rozkladové prezentace, nastavení světel, kamery, animací sestavy a další nadstavbové funkce. Současně získají žáci znalosti z oblasti 3D tisku, což zahrnuje základní pojmy a pravidla tisku, předtiskovou přípravu, nastavení technického zařízení, využití adekvátních SW a po vlastním tisku i informace o údržbových prostředcích pro dosažení odpovídající kvality a zajištění životnosti zařízení z hlediska mechanického. Předmět je dobrou průpravou na VŠ polytechnického zaměření, včetně designu a umění a pokud student nezískal certifikát v předešlém studiu, nabízí možnost získání mezinárodně uznávaného certifikátu Autodesk.

Pozn. Žáci, kteří se rozhodnou navštěvovat MVOP Modelování a 3Dtisk 2 si nemohou vybrat DVOP stejného názvu.

7)      Technologie chytrých domů a měst – Jan Tesař

Žáci se během předmětu seznámí s problematikou chytrých domů a konceptů SmartCities. Prakticky si v chytrém domě vyzkouší programování řídících jednotek, ovládání světel, řízení ventilace, sběru senzorických dat a mnoho dalších funkcí, které zásadním způsobem snižují uživatelskou náročnost údržby a ovládání domu. Po absolvování předmětu bude žák schopen navrhnout koncepci chytrého domu a rovněž ji zrealizovat.

Součástí předmětu je také seznámení a práce s bezdrátovými sítěmi určené pro zařízení Internetu věcí. K předmětu se vztahuje možnosti získání několika certifikátů.

8)      Programování a vývoj aplikací – Ing. Pavel Švec

 PVA II nabízí žákům možnost prohloubit svoje programátorské znalosti získané v prvních dvou ročnících. Žáci se seznámí s programováním v grafickém prostředí Windows Presentation Foundantion(WPF) a s vývojovým prostředím Xamarin Forms, které jim umožní programovat aplikace pro mobilní platformy iOS a Android.

 Při programování ve WPF a Xamarin Forms se pro správu svých programů se naučí používat základní příkazy systému git a vytvoří si základ svého programátorského portfolia na platformě Github.

 Po získání základních znalostí těchto prostředí se seznámí s programováním jednoduché aplikace a formou samostatného projektu si rozšíří své programátorské kompetence nejen v oblasti kódování, ale i v oblasti řízení vývoje aplikací. Naučí se psát specifikace požadavků, funkční specifikace a zpracují testovací dokumentaci ve formě řízených dokumentů. Seznámí se se základy vývoje řízeného testy a naučí se, jakým způsobem psát unit testy a jak psát testovatelný kód.

Dostanou základní úvod do obecného vedení projektu a budou proto snadno začlenitelní do reálných projektových týmů. Důraz bude kladen na přenositelnost získaných znalostí do jiných programovacích prostředí nebo jazyků, tedy na základní programátorské postupy a obecné algoritmy.

 Charakter hodin bude pouze částečně frontální, většinu času budou žáci pracovat samostatně a vyučovací hodiny budou mít převážně formu konzultací a výpomoci.

Cílem je dosáhnout důvěry ve vlastní schopnosti žáků a rozvinout jejich odvahu pouštět se do zatím neprobádaných oblastí algoritmizace a programování.

MVOP je vhodný pro zájemce se zkušeností s programováním alespoň v rozsahu předměntu PVA v 1. a 2. ročníku oborů IT nebo kybernetická bezpečnost. Není vhodný pro úplné začátečníky, pokud neprojdou samostatnou intenzivní prázdninovou přípravou, která případné mezery ve znalostech doplní.

9)      Webový frontend-Matěj Cajthaml

Tento maturitní volitelný odborný předmět přímo navazuje na předmět WBA z druhého ročníku. Student se v tomto předmětu naučí vytvářet komplexní a moderní webové stránky za použití technologií a knihoven (HTML, CSS, JS) – které budeme aktivně zlepšovat, ale také nových (SASS, Vue.js, Node.js a dalších). Student se seznámí, jak se v praxi vytvářejí stránky a jak komunikují se servery pomocí API. Taktéž se naučí si takový server sám naprogramovat a jak zpracovávat požadavky a různá data. Seznámení jak s frontendem, tak backendem webů zaručí, že bude celému životnímu cyklu stránek student zcela rozumět, bude je moci aktivně aplikovat a může si vybrat cestu profese, která se mu bude nejvíce líbit.

10)  Multimédia – Ing. Jaroslav Zápotocký

Oblast grafiky: Seznámení se s 2D a 3D grafikou, vektorové a rastrové obrazy v rovině (Corel Draw a Photo Paint), základy kaligrafie a stereoskopie. Rozšíření a praktické procvičení modelování v programu Cinema 4D. Pokročilé možnosti modelování, práce s povrchy a světly, renderování, animace objektů včetně postav, rigging, deformátory, možnosti nurbsových funkcí.  Seznámení se s dynamikou a částicovými systémy, s možnostmi simulace fyzikálních vlastností objektů. Sculpturing, tvorba postav a animací, kombinace s reálným videem, programové řízení animací.

Oblast audio a video: tvorba filmových klipů – preprodukce, produkce a postprodukce. (tvorba scénáře, natáčení, střih). Seznámení se základy VR a AR.

11)  Audiovizuální technika – Mikuláš Pilát, Ondřej Póč

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s fungováním, principy a systémy využívaných v audiovizuální technice. Rozdílem oproti předmětu Multimédia v praxi je vyšší poměr teorie vůči praxi a podrobnější rozbor fungování technologií a systémů audiovizuální techniky.

12)  Aplikovaná grafika – Marek Gabík

V tomto maturitním volitelném předmětu se studenti se seznámí se základními grafickými principy jako jsou výběr vhodné kompozice, psychologie barev, vysvětlíme si, jak a kdy, použijeme patkové a bezpatkové písmo. Naučíme se načrtávat  potřebné skici. Ukážeme si rozdíl mezi vektorovou a rastrovou grafikou. V rastrových programech budeme upravovat fotografie a vytvářet fotomanipulace. Podíváme se také na to, jak fungují mockupy a naučíme se s nimi pracovat a používat v prezentacích. Ve vektorových programech si vytvoříme vizitku, logo, ikony a další ilustrace. Budeme také zpracovávat zadání pro design webů a aplikací, ze kterých si uděláme funkční prototyp. Nahlédneme do procesu sázení textu do novin a časopisů. Pracovat budeme převážně s balíkem programů Adobe CC a programem Figma. V průběhu roku budou zadávány skupinové projekty, kde každý člen bude mít stanovené dílčí úkoly a výsledky své práce budete prezentovat. Předmět je vhodný pro studenty, kteří mají zájem se dále rozvíjet v oblasti použitelné tištěné i digitální grafiky, designu a marketingu.