Informace o zpracování OÚ - zaměstnanci - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Informace o zpracování OÚ – zaměstnanci

Společnost Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, IČO: 61386855, se sídlem Preslova 25, Praha 5, příspěvková organizace založená zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem hlavního města Prahy (dále jen „Organizace“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své zaměstnance (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Organizace

Jaké údaje Organizace o zaměstnancích zpracovává

1. Adresní a identifikační údaje

(zejm. rodné příjmení a všechna dřívější příjmení; příjmení, jméno; akademický titul; adresa trvalého bydliště; datum a místo narození; rodné číslo; číslo občanského průkazu; pohlaví; rodinný stav; státní příslušnost; telefonní číslo; e-mailová adresa);

2. Popisné údaje

(zejm. údaje o dosaženém vzdělání, škole, praxi, jazykových a jiných odborných vlastnostech; čísla vedených účtů u bankovních ústavů; identifikační údaje zdravotní pojišťovny; údaje o důchodu; údaje o platových podmínkách; údaje o využívání svěřených předmětů; údaje o pracovní neschopnosti; údaje o všech předchozích zaměstnáních; údaje o zdravotní způsobilosti – výsledek zdravotní prohlídky; údaje o změněné pracovní schopnosti; údaje uvedené v životopisu; fotografie);

3. Údaje o jiné osobě

(zejm. identifikační údaje člena rodiny – manžela /manželky/dítěte)

Účel a právní tituly, na jejichž základě probíhá zpracování osobních údajů

1. Vedení personálně-mzdové agendy

Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození a adresa, údaje uvedené v životopisu , je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně pracovní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy (pracovněprávního vztahu).

Zpracování osobních údajů v rozsahu – datum a místo narození, rodné příjmení a všechna dřívější příjmení, příjmení, jméno, rodné číslo, číslo občanského průkazu, pohlaví, místo trvalého pobytu, státní příslušnost, údaje o dosaženém vzdělání, škole, praxi, jazykových a jiných odborných vlastnostech; čísla vedených účtů u bankovních ústavů; identifikační údaje zdravotní pojišťovny; údaje o důchodu; údaje o mzdových podmínkách; údaje o využívání svěřených předmětů; údaje o pracovní neschopnosti; údaje o všech předchozích zaměstnáních; údaje o zdravotní způsobilosti – výsledek zdravotní prohlídky; údaje o změněné pracovní schopnosti, údaje o jiné osobě: příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele, jméno, příjmení, rodné číslo dítěte, je nezbytné pro plnění právních povinností uložených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštním právním předpisem (např. zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 187/2006 Sb., o zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

2. Ochrana osob a majetku

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Organizace, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku.

Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem.

3. Ochrana práv pro případ eventuálního sporu

Zpracování osobních údajů zaměstnance v omezeném rozsahu nezbytném pro účely oprávněných zájmů Organizace, spočívajících v zajištění ochrany práv pro případ eventuálního sporu se zaměstnancem.

4. Použití fotografií zaměstnanců za účelem propagace Organizace (tvorba propagačních materiálů)

Organizace zpracovává za výše uvedeným účelem osobní údaje subjektů údajů v rozsahu fotografie, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese Organizace nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Organizace zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).

5. Použití fotografií zaměstnanců k interním účelům (zejm. použití pasové fotografie na vstupní průkaz zaměstnance)

Organizace shromažďuje a zpracovává za výše uvedeným účelem osobní údaje subjektů údajů v rozsahu fotografie.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Organizace, spočívajících v identifikaci zaměstnance ostatními zaměstnanci Organizace.

Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

osoby, které pro Organizace zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Organizace pro tyto služby využívá;

osoby, které pro Organizace zajišťují školení zaměstnanců;

osoby, které poskytují zaměstnancům Organizace zaměstnanecké benefity;

osoby, které na základě plnění smluvních podmínek, požadují osobní údaje zaměstnanců zejména za účelem zajištění vstupu zaměstnanců k výkonu práce do prostor těchto osob;

osoby, které zajišťují ochranu osob a majetku Organizace prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých realizačních střediscích.

Kdo má přístup k osobním údajům zaměstnanců

Vaše osobní údaje Organizace zpracovává po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále po jeho ukončení v omezeném rozsahu po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z pracovní smlouvy a také po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, v případě že je nezbytné osobní údaje pro další plnění právních povinností správce uchovávat. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.

Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 7 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.

V případě, že Organizace zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, osobní údaje budou zpracovávány po dobu uvedenou v souhlasu, tj. po dobu trvání pracovněprávního vztahu či do jeho odvolání.

Práva zaměstnance ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Organizace

1. Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

(pokud je zpracování na souhlasu založeno);

2. Právo na přístup k osobním údajům

(právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Organizace zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);

3. Právo na přenesení údajů

(právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);

4. Právo na opravu

(právo požadovat, aby Organizace bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);

5. Právo na omezení zpracování

(právo požadovat, aby Organizace omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Organizace ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);

6. Právo na výmaz

(právo požadovat, aby Organizace Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Organizace zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);

7. Právo na námitku

(právo požadovat, aby Organizace přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);

8. Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na organizaci.