Ochrana oznamovatelů - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Ochrana oznamovatelů

Škola je povinným subjektem, který musí plnit povinnosti dané zákonem zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Oznámení se může týkat činnosti, která:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tisíc Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 5. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 6. daně z příjmů právnických osob,
 7. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 8. ochrany spotřebitele,
 9. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 10. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 11. ochrany životního prostředí,
 12. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví.
 13. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 14. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 15. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 16. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 17. ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo
 18. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení musí splňovat náležitosti stanovené zákonem, oznamovatel a další v zákoně vyjmenované osoby mají právo na účinnou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany školy.

Vnitřní oznamovací systém

Podání lze učinit:

 1. osobně do zabezpečené schránky určené pro podání podle tohoto zákona ve druhém patře školy před místností číslo 209 vpravo. Na schránce je vyznačeno, že se jedná o schránku směřující k podáním podle tohoto zákona takto: PODATELNA OZNÁMENÍ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ
 2. e-mailem na petr.ruzicka@ssps.cz
 3. telefonicky na +420 222 266 056 (linka 56)

Příslušná osoba

Příslušnou osobou je Mgr. Petr Růžička, Ph.D., MBA.