Maturitní zkoušky - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Maturitní zkoušky

ZÁKLADNÍ INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

Maturitní zkoušku (MZ) tvoří společná a profilová část. Žák u maturitní zkoušky uspěje, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části. Ke všem zkouškám se žák závazně přihlašuje, přihlášku pro jarní termín MZ je žák povinen odevzdat do 1. prosince daného roku. Do stejného data je nutné doložit také doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání MZ vydané školským poradenským zařízením, má-li žák na uzpůsobení nárok a chce-li ho uplatnit.

Informace ohledně maturitních zkoušek naleznete v odkazech níže nebo na vývěsce ve 4. patře. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně maturitních zkoušek se prosím obraťte na zástupce ředitele školy Ing. Aramise Tochjana.

1. Společná část maturitní zkoušky

a) Povinná zkouška z českého jazyka a literatury – formou didaktického testu, hodnocení uspěl/neuspěl

b) Povinná zkouška buď z cizího jazyka nebo z matematiky – v obou případech formou didaktického testu, hodnocení uspěl/neuspěl

Maturitní zkoušku z anglického jazyka je možné nahradit jazykovým certifikátem. Seznam jazykových certifikátů, které lze uznat naleznete na stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nahrazení jazykovým certifikátem neplatí pro didaktický test z cizího jazyka ve společné části, ten koná žák vždy.

c) Nepovinné zkoušky – žák si může zvolit až dvě zkoušky, hodnocení nepovinných zkoušek nemá vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky

2. Společná část maturitní zkoušky

Obor Informační technologie – třídy 4.A, 4.B a 4.C

a) Český jazyk a literatura – ústní zkouška, 20 minut příprava, 15 minut zkouška, vizte maturitní četba

b) Český jazyk a literatura – písemná práce (tzv. „sloh“), výběr z více zadání, 110 minut, min. 250 slov

c) Cizí jazyk – pokud si žák zvolil tento jazyk ve společné části (ústní zkouška, 20 minut příprava, 15 minut zkouška), blíže viz maturitní témata.

d) Cizí jazyk – pokud si žák zvolil tento jazyk ve společné části (písemná práce, výběr ze dvou zadání, v každém zadání 2 části, 1. část – 140-170 slov, 2. část 60-70 slov, celkem čas 60 minut)

e) Profilová zkouška Maturitní práce s obhajobou (15 minut příprava, 15 minut zkouška)

f) Profilová ústní zkouška Maturitní volitelný odborný předmět (15 minut příprava, 15 minut zkouška), blíže viz maturitní témata.

g) Profilová ústní zkouška Informační technologie v praxi (15 minut příprava, 15 minut zkouška), blíže viz maturitní témata.

h) Nepovinné ústní profilové zkoušky – Fyzika, Ekonomika (15 minut příprava, 15 minut zkouška) – žák si může zvolit až dvě zkoušky, hodnocení nepovinných zkoušek nemá vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky, blíže viz maturitní témata.

Obor Informační technologie („Kybernetická bezpečnost“) – třída 4.K

a) Český jazyk a literatura – ústní zkouška, 20 minut příprava, 15 minut zkouška, vizte maturitní četba

b) Český jazyk a literatura – písemná práce (tzv. „sloh“), výběr z více zadání, 110 minut, min. 250 slov

c) Cizí jazyk – pokud si žák zvolil tento jazyk ve společné části (ústní zkouška, 20 minut příprava, 15 minut zkouška), blíže viz maturitní témata.

d) Cizí jazyk – pokud si žák zvolil tento jazyk ve společné části (písemná práce, výběr ze dvou zadání, v každém zadání 2 části, 1. část – 140-170 slov, 2. část 60-70 slov, celkem čas 60 minut)

e) Profilová zkouška Maturitní práce s obhajobou (15 minut příprava, 15 minut zkouška)

f) Profilová ústní zkouška Kybernetická bezpečnost (15 minut příprava, 15 minut zkouška), blíže viz maturitní témata.

g) Profilová ústní zkouška Programování a vývoj aplikací (15 minut příprava, 15 minut zkouška), blíže viz maturitní témata.

h) Nepovinné ústní profilové zkoušky – Fyzika, Ekonomika (15 minut příprava, 15 minut zkouška) – žák si může zvolit až dvě zkoušky, hodnocení nepovinných zkoušek nemá vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky, blíže viz maturitní témata.

Obor Technické lyceum – třída 4.L

a) Český jazyk a literatura – ústní zkouška, 20 minut příprava, 15 minut zkouška, vizte maturitní četba

b) Český jazyk a literatura – písemná práce (tzv. „sloh“), výběr z více zadání, 110 minut, min. 250 slov

c) Cizí jazyk – pokud si žák zvolil tento jazyk ve společné části (ústní zkouška, 20 minut příprava, 15 minut zkouška), blíže viz maturitní témata.

d) Cizí jazyk – pokud si žák zvolil tento jazyk ve společné části (písemná práce, výběr ze dvou zadání, v každém zadání 2 části, 1. část – 140-170 slov, 2. část 60-70 slov, celkem čas 60 minut)

e) Profilová zkouška Maturitní práce s obhajobou (15 minut příprava, 15 minut zkouška)

f) Profilová ústní zkouška Maturitní volitelný odborný předmět (15 minut příprava, 15 minut zkouška), blíže viz maturitní témata.

g) Profilová ústní zkouška Matematika (15 minut příprava, 15 minut zkouška), blíže viz maturitní témata.

h) Nepovinné ústní profilové zkoušky – Fyzika, Německý jazyk, Deskriptivní geometrie (15 minut příprava, 15 minut zkouška) – žák si může zvolit až dvě zkoušky, hodnocení nepovinných zkoušek nemá vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky, blíže viz maturitní témata.

HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI

Platí pro všechny obory vzdělávání

a) Hodnocení ústních zkoušek – Klasifikaci žáka navrhuje zkušební komisi zkoušející s přísedícím. Zkušební komise o známce hlasuje, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Tento způsob hodnocení schvaluje zkušební maturitní komise před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.

b) hodnocení písemných prací – V případě zkoušek z českého jazyka a literatura a cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny její části.

Více informací naleznete v souborech níže: