Přijímací řízení - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Přijímací řízení

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ve všech oborech vzdělání, které nabízí Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium, se budou konat jednotné přijímací zkoušky, které zajišťuje organizace CERMAT. Jejich váha a další části přijímací zkoušky pro jednotlivé obory, jsou popsány níže.

Vlastní školní testy a bodované pohovory je třeba chápat jako snahu školy dát uchazečům co možná největší prostor, aby mohli prokázat svou kvalitu, své dovednosti, své aktivity a zájmy, což jednotné přijímací testy neumožňují. Nejsou tedy další překážkou, ale naopak službou pro uchazeče, snahou co nejvíce spravedlivě a komplexně zhodnotit daného jednotlivce, jeho studijní předpoklady a jeho vnitřní motivaci se vzdělávat.

 • Do oboru vzdělání Informační technologie bude přijato 96 uchazečů (3 třídy).
 • Do pilotního ověřování oboru vzdělání Informační technologie – Kybernetická bezpečnost bude přijato 32 uchazečů (1 třída).
 • Do oboru vzdělání Gymnázium bude přijato 64 uchazečů (2 třídy).

CO BUDE HODNOCENO PRO JEDNOTLIVÉ OBORY VZDĚLÁNÍ?

Obor vzdělání Informační technologie – Informační technologie, kód 18-20-M/01
 • jednotné přijímací zkoušky, váha 60 %
 • školní test studijních předpokladů z oblasti ICT, váha 20 %
 • bodovaný pohovor s využitím motivačního dopisu a portfolia uchazeče, váha 20 %
 • maximálně je možné za bodovaný pohovor s využitím portfolia uchazeče při více doložených aktivitách získat 20 bodů
 • motivační dopis a portfolio uchazeče se společně s přihláškou ke studiu nahrává do systému DIPSy
 • práci bude posuzovat komise jmenovaná ředitelem školy
 • v případě souběžného podání obou přihlášek na obor IT – IT a na obor IT – KB, píše uchazeč test studijních předpokladů z oblasti ICT pouze jednou, termín testu bude upřesněn v pozvánce
 • v případě souběžného podání více přihlášek je na zvážení uchazeče, zda motivační dopisy na jednotlivé obory budou rozdílné
Obor vzdělání Informační technologie – Kybernetická bezpečnost, kód 18-20-M/01
 • jednotné přijímací zkoušky, váha 60 %
 • školní test studijních předpokladů z oblasti ICT, váha 10 %
 • školní test studijních předpokladů z oblasti kybernetické bezpečnosti, váha 10 %
 • bodovaný pohovor s využitím motivačního dopisu a portfolia uchazeče, váha 20 %
 • motivační dopis a portfolio uchazeče se společně s přihláškou ke studiu nahrává do systému DIPSy
 • práci bude posuzovat komise jmenovaná ředitelem školy
 • v případě souběžného podání obou přihlášek na obor IT a na obor KB, píše uchazeč test studijních předpokladů z oblasti ICT pouze jednou, termín testu bude upřesněn v pozvánce
 • v případě souběžného podání více přihlášek je na zvážení uchazeče, zda motivační dopisy na jednotlivé obory budou rozdílné
Obor vzdělání Gymnázium, kód 79-41-K/41
 • jednotné přijímací zkoušky, váha 60 %
 • školní test obecných studijních předpokladů (analytický a verbální blok), váha 20 %
 • bodovaný pohovor s využitím motivačního dopisu a portfolia uchazeče, váha 20 %
 • motivační dopis a portfolio uchazeče se společně s přihláškou ke studiu nahrává do systému DIPSy
 • práci bude posuzovat komise jmenovaná ředitelem školy
 • v případě souběžného podání více přihlášek je na zvážení uchazeče, zda motivační dopisy na jednotlivé obory budou rozdílné

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Jednotné přijímací zkoušky
 • JPZ organizuje stát prostřednictvím organizace CERMAT.
 • Uchazeči píší testy z Matematiky a Českého jazyka a literatury.
 • Každý bod obdržený z CERMAT testů bude roven 0,6 bodu na bodové stupnici SSPŠ
 • Každý bod obdržený z pohovorů a odborných testů je roven 1 bodu na bodové stupnici SSPŠ
 • Škola obdrží výsledky, které zahrne do hodnocení přijímacího řízení.
 • termín: pátek 12. dubna 2024 
 • termín: pondělí 15. dubna 2024 

Příklad získání bodů:

Lukáš Novák, který se hlásí na obor IT, získal:

 • 40 bodů z CERMAT testu z Matematiky
 • 36 bodů z CERMAT testu z Českého jazyka a literatury
 • 14 bodů z ICT testu
 • 12 bodů z pohovoru, portfolia a motivačního dopisu

1 bod z CERMAT testů je roven 0,6 bodů to znamená že z MAT a ČJL získal Lukáš 45,6 bodů na naší stupnici. Z ICT testu a pohovoru se 1 bod rovná 1 bodu tudíž získal 26 bodů.

Po součtu obou výsledků zjistíme, že Lukáš získal 71,6 bodů ze 100.

Test studijních předpokladů z oblasti IT (obor IT – IT a IT – KB)
 • Test studijních předpokladů ke studiu IT na SSPŠ testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné studium na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu.
 • Nejde o test primárně znalostní, pro správné vyřešení všech úloh uchazeči mohou vycházet čistě z informací v zadání.
 • Test bude uchazeč absolvovat v den uvedený v pozvánce v budově školy. 
 • Na vypracování testu bude mít uchazeč 25 minut.
Test studijních předpokladů z oblasti kybernetické bezpečnosti (obor IT – KB)
 • Test bude mapovat povědomí uchazečů o problematice kybernetické bezpečnosti, přičemž v zadání bude přihlédnuto k věku uchazečů a úrovni výuky kybernetické bezpečnosti na základních školách.
 • Test bude uchazeč absolvovat v den uvedený na pozvánce v budově školy. 
 • Na vypracování testu bude mít uchazeč 25 minut.
Test obecných studijních předpokladů (obor Gymnázium)
 • Test obecných studijních předpokladů testuje základní dovednosti a schopnosti pro úspěšné studium na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu. Nejde o test znalostí, při řešení úloh uchazeči vychází pouze z informací v zadání. Test je proto spravedlivější – jeho výsledek nezáleží na tom, na jak kvalitní základní škole, kdo studoval. Důležitou roli hraje i omezený čas na řešení.
 • Test bude uchazeč absolvovat v den uvedený v pozvánce v budově školy. 
 • Na vypracování testu bude mít uchazeč 25 minut.
Bodovaný pohovor (IT – IT, IT – KB, GYM)

Cílem bodovaného pohovoru je poskytnout uchazeči možnost představit svou osobnost, své silné stránky. Hodnotící komise bude minimálně čtyřčlenná, krom učitelů bude její součástí vždy minimálně jeden současný student Smíchovské SPŠ a gymnázia a minimálně jeden absolvent Smíchovské SPŠ a gymnázia. Přítomnost uchazeči věkově blízkých osob, tedy studenta i absolventa Smíchovské SPŠ a gymnázia, má napomoci usnadnění komunikace uchazeče. 

 • Bodovaný pohovor bude trvat 10 minut.
 • Pohovory se budou konat v termínu od 1. dubna 2024 až do 23. dubna 2024.
 • Celkem může uchazeč získat 20 bodů.

PŘIJÍMACÍ POHOVOR, MOTIVAČNÍ DOPIS A PORTFOLIO JSOU HODNOCENY SPOLEČNĚ (20 bodů)

Motivační dopis (IT – IT, IT – KB, GYM)

Uchazeč v motivačním dopise popíše svou vnitřní motivaci studovat zvolený obor vzdělání, svou vnitřní motivaci se vzdělávat, což může podpořit již získanými zkušenostmi, provozovanými aktivitami a dosaženými úspěchy. Maximální délka textu je jedna normostrana. Digitální verze se nahrává do systému DIPSy.

PŘIJÍMACÍ POHOVOR, MOTIVAČNÍ DOPIS A PORTFOLIO JSOU HODNOCENY SPOLEČNĚ (20 bodů)

Portfolio uchazeče (IT – IT, IT – KB, GYM)

Uchazeč sestaví a stručně popíše své různé výstupy, které může dokladovat, které mohou být ze všech oblastí, tedy profesní, společenské, kulturní či sportovní. Není až tak důležité, co uchazeč koná, ale že má vůli konat. Maximální délka textu je jedna normostrana. Digitální verze se nahrává do systému DIPSy.

PŘIJÍMACÍ POHOVOR, MOTIVAČNÍ DOPIS A PORTFOLIO JSOU HODNOCENY SPOLEČNĚ (20 bodů)

Přílohy portfolia

Pokud uchazeč uvádí konkrétní výstupy či výsledky, je potřeba je dokladovat, aby byly ověřitelné. K tomu slouží zmíněné přílohy, jejichž počet není omezen. Mohou to být výsledky odborné práce uchazeče, jeho společenské, kulturní či sportovní aktivity a úspěchy. Tedy pamětní listy, diplomy ze soutěží, certifikáty, doklady o absolvování školení, seminářů, konferencí apod. Digitální verze se nahrává do systému DIPSy.

Důležité informace

Úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky lze uplatnit pouze na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením, které uchazeč odevzdá společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání do 20. února 2024.

Motivační dopis (ve formátu „PDF“), portfolio (souhrn a seznam příloh ve formátu „PDF“)
a další data (samotné přílohy portfolia ve formátu ZIP) musí být odevzdány do systému DIPSy.

V případě rovnosti v celkovém počtu bodů v přijímacím řízení rozhodne vyšší počet bodů z testu
z matematiky v jednotné přijímací zkoušce a dále pak vyšší počet bodů z testu z českého jazyka
a literatury v jednotné přijímací zkoušce (organizuje Cermat) a dále vyšší počet bodů z pohovoru.

Minimální hranice úspěšnosti (tzv. cut-off score), je 40 bodů v rámci celého přijímacího řízení.